İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Delice Belediyesi İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri
İşin Adı Belediyemiz Hizmet Araçlarında 2020 Yılı İçerisinde Kullanılmak Üzere 50000 Litre Motorin Alınması
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.12.2019 15:30:00
Son Teklif Tarihi 19.12.2019 15:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/634082

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI 10 71700 DELİCE/KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3186185004 - 3186185807
c) Elektronik Posta Adresi : delicebelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Belediyemiz hizmet araçlarında 01.01.2020 ile 31.12.2020 Tarihleri arasında kullanılmak üzere 50.000 Litre motorin alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yükleniciye ait benzin istasyonu pompaları
c) Teslim tarihi : 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arası


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Delice Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:10 Delice
b) Tarihi ve saati : 19.12.2019 - 15:30

Yeterlilik
. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE' NİN TS 3082M590 PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLENMİŞ EFSAFTA ÜLKEMİZDE RESMEN ÜRETİM YAPAN RAFİNERİLERİN MALI OLACAKTIR.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

A) İSTEKLİ BİR AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDEN ALINMIŞ İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ BİR YIL SÜREYLE GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU TEŞVİK EDEN BELGENİN ASLI VE NOTER TASTİKLİ SURETİ.

B) STEKLİ BİR AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ İSE; BAYİSİ BULUNDUĞU AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNDAN ALINMIŞ İHALE TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ BİR YIL SÜREYLE GEÇERLİ TEKLİF SAHİBİNİN İLGİLİ DAĞITIM KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BELGENİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Delice Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (on beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.