İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Pertek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı 1 Ocak – 15 Nisan Arası 3,5 Aylık Motorin (akaryakıt) Alımı
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.12.2019 14:00:00
Son Teklif Tarihi 13.12.2019 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/625770

1-İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 17 62500 MERKEZ PERTEK/TUNCELİ
b) Telefon ve faks numarası : 4286512060 - 4286512445
c) Elektronik Posta Adresi : info@pertek.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2020 Yılı 1 Ocak – 15 Nisan arası 3,5 aylık 25.000 Litre Motorin (Akaryakıt) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kurumumuz İhtiyacı doğrultusunda Kurumumuza ait araç garajında bulunan akaryakıt tankına tank kapasitesi kadar peyder pey alınacaktır.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA KURUMUMUZUN İHTİYACINA BİNAEN SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE PEYDER PEY 15.04.2020 TARİHİNE KADAR ALINACAKTIR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:25 Pertek/TUNCELİ
b) Tarihi ve saati : 13.12.2019 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

21.09.2016 TARİH VE 26296 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİĞİN 5. MADDESİNE GÖRE EPDK TARAFINDAN VERİLEN İSTASYONLU BAYİLİK LİSANS BELGESİNİN ASLI YADA KURUMUMUZ PERSONELLERİNCE GÖRÜLMÜŞ ASLI GİBİDİR İMZALI VE MÜHÜRLÜ SURETİ TEKLİF DAHİLİNDE VERİLECEKTİR. İSTASYONSUZ BAYİLER İHALEYE TEKLİF VERMELERİ HALİNDE TEKLİFLERİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi No:25 Pertek/TUNCELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.