İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kilis Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı Akaryakıt Alım İşi
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/634132

1-İdarenin
a) Adresi : DOĞAN GÜREŞ PAŞA MH. SAFTER NECİOĞLU BULVARI NO:103 581 79000 MERKEZ KİLİS MERKEZ/KİLİS
b) Telefon ve faks numarası : 3488131722 - 3488131098
c) Elektronik Posta Adresi : kilis@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İl Müdürlüğümüz hizmet araçlarına pompa teslimi şeklinde araçlar petrol ofisinden alacak) ve İl Müdürlüğümüze bağlı yurt müdürlüklerimizde bulunan jeneratörlere idarenin belirleyeceği tarih ve saate belirtilen litre kadar adrese teslim şeklinde yapılacaktır. Bahse konu akaryakıtın her türlü nakliyat, kaza, güvenlik vs. sorumluluklar ve işler yükleniciye aittir.
c) Teslim tarihi : Söz konusu 2020 yılı kurumumuzun ihtiyacıdır. 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arası işin süresidir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Doğan Güreş Paşa Mah.. Orgenaral Saffet NECİOĞLU Blv. No:103 79000 - KİLİS MERKEZ / KİLİS
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış Dağıtıcı Lisansı, İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi.(Söz konusu belgeler ihale süresi boyunca geçerli olmalıdır.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli; bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilmiş “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösterir belgeyi teklif mektubu ile birlikte verecektir.
İstekli; bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama bayisi ise, bayisi olduğu “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi” olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini teklif mektubu ile birlikte verecektir.
İstekli’ye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan “İstasyonlu Bayilik Belge”’sini teklif mektubu ile birlikte verecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KİLİS GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 1.KAT TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.