İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İlçe Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Araçlarının 2020 Yılı İhtiyacı Olan Akaryakıtın Piyasadan Alımı İşi
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.12.2019 11:00:00
Son Teklif Tarihi 23.12.2019 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/627155

1-İdarenin
a) Adresi : İSTİKLAL MAHALLESİ İSTANBUL CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 42800 KADINHANI/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3328340285 - 3328340912
c) Elektronik Posta Adresi : konyakadinhani@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
AKARYAKIT ALIMI 17.000LT.K.BENZİN (95 OKTAN) ve 13000LT. MOTORİN (DİĞER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : YÜKLENİCİYE AİT AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN, İDAREYE AİT ARAÇLARIN YAKIT DEPOLARINA TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : Malın bütünü içerisinden idarenin ihtiyaç duyacağı miktar kadar akaryakıt; 01/01/2020 günü saat:00.01'den itibaren 31/12/2020 günü saat:23:59'a kadar idarenin belirlediği zamanlarda idareye ait araç yakıt depolarına idarenin belirlediği zamanlarda idareye ait hizmet araçlarının depolarına aktarılacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KADINHANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU (İSTİKLAL MAH. KONYA CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 KADINHANI/KONYA)
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 11:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

A-) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; EPDK’dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; EPDK’dan alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı
B-) Kadınhanı ilçe merkezi sınırları içerisinde yerleşik akaryakıt bayisi olduğunu kanıtlayıcı belgeler.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KADINHANI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI (İSTİKLAL MAH. KONYA CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 KADINHANI/KONYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.