İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılı Akaryakıt İhtiyacı Olan 29000 Lt Motorin (diğer) Ve 100 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/633466

1-İdarenin
a) Adı : KIBRISCIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Köroğlu Mah. Bolu Cad. 1 14610 KIBRISCIK/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3744412029 - 3744412033
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü 2020 Yılı akaryakıt ihtiyacı olan 29000 Lt Motorin (Diğer) ve 100 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
29000 Lt Motorin (Diğer) , 100 Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğümüzün bulunduğu Kıbrıscık Belediye sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan hizmet araçları ile iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasına Müteakip Alıma başlanacak olup 31.12.2020 tarihine kadar Motorin (Diğer) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan teslimi Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğümüzün bulunduğu Belediye sınırları içerisinde yer alan akaryakıt istasyonundan hizmet araçları ile iş makinelerinin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli bir " Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, 
 İstekli Bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi " ise ; Teklif Sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik Sözleşmesi ile Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.
İstekliye Enerji Piyasası  Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu bayilik belgesini, İsteklinin bağlı bulunduğu İlgili Belediye başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini ile -Akaryakıtın verileceği istasyonun Kıbrıscık Belediyesi sınırları içerisinde kurulu ve faliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen iş yeri açma ruhsatının aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.