İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tüik Balıkesir Bölge Müdürlüğü Hazine Ve Maliye Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu
İşin Adı Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü’nün Yakıt Hariç, 02/01/2020 - 31/12/2020 Tarihleri Arasında Kullanılmak Üzere Sürücüsüyle Birlikte 1 Adet Binek Taşıt Kiralanması
İlan Tarihi 04.12.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/635568

1-İdarenin
a) Adı : TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
b) Adresi : ESKİ KUYUMCULAR MAHALLESİ ÇANKAYA SOKAK 15 10010 KARESİ/BALIKESİR
c) Telefon ve faks numarası : 2662449945 - 2662445388
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nün yakıt hariç, 02/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında kullanılmak üzere sürücüsüyle birlikte 1 adet binek taşıt kiralanması
b) Niteliği, türü ve miktarı :
02/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında sürücüsü ile birlikte, yakıt hariç 1 adet binek taşıt kiralanması işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Türkiye İstatistik Kurumu Balıkesir Bölge Müdürlüğü görev alanına giren Balıkesir, Çanakkale illeri ve bu illere bağlı tüm yerleşim merkezlerinde, idare tarafından gerek görülmesi halinde görev alanı dışındaki illerde ve bu illere bağlı tüm yerleşim merkezlerinde.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
d) İşe başlama tarihi : 02.01.2020


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.12.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Balıkesir Bölge Müdürlüğü, Eski Kuyumcular Mahallesi Çankaya Sok. No:15 Karesi/BALIKESİR


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye teklif veren istekliler, ilgili mevzuatı gereği firma adına düzenlenen ve ihale tarihi itibari ile geçerli,  eski adı ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yeni adı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce düzenlenen yolcu taşımacılığı ile ilgili yetki belgelerini (Binek araç için A1 yetki belgesini) e-teklifleriyle birlikte sunacaklardır. (Yüklenici Ortak girişim ise A1 belgesini her bir ortak ayrı ayrı sunacaktır.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

İhaleye teklif veren istekliler, teklif edecekleri binek taşıtın model yılı, markası, tipi, kodu, 2019 Ocak ayı kasko bedelini gösteren bilgileri (MTV ile ilgili Kasko Listesi) Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin internet sayfasından dökümünü alarak veya bu bilgilerin yeraldığı listeyi e-teklifleriyle birlikte sunacaklardır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan şoförü ile birlikte veya şoförsüz yakıt ve diğer giderler idareye veya yükleniciye ait olan personel veya öğrenci taşıma amacı ile yapılan taşıt kiralama hizmetleri.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.