İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat Ve Donatım Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 1854 Adet Muhtelif Araca Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) Sigortası
İlan Tarihi 15.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 13.02.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 13.02.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/677469

1-İdarenin
a) Adresi : VARLIK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO:47 06170 VARLIK YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124545454 - 3124543555
c) Elektronik Posta Adresi : makina@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1854 Adet Muhtelif Araca Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ Genel Müdürlüğü Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 01.04.2021


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ Genel Müdürlüğü Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Zemin Kat Z10 no.lu İhale Odası Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 13.02.2020 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Bu ihaleye 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'na göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri ile 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesine sahip sigorta acenteleri teklif verebileceklerdir.

Sigorta şirketleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınmış Kara Araçları Sorumluluk Sigortası Ruhsatnamesi'nin aslını veya noter tasdikli suretini veya ihale tarihinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretini teklifi ile birlikte verecektir.

Sigorta acenteleri ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ilgili Odalardan alınmış Sigorta Acenteleri Uygunluk Belgesi ile teklif ettiği sigorta şirketine ait T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınmış Kara Araçları Sorumluluk Sigortası Ruhsatnamesinin aslını veya noter tasdikli suretini veya ihale tarihinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretini teklifi ile birlikte verecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İsteklinin yapmış olduğu Tesis veya Gayrimenkul Sigortası, Nakliyat Sigortası, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Kasko Sigortası işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ Genel Müdürlüğü Makina, İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı Zemin Kat Z06 no.lu Oda Varlık Mahallesi Etlik Caddesi No:47 06170 Varlık Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.