İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İlçe Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 15.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.02.2020 11:00:00
Son Teklif Tarihi 6.02.2020 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/5365

1-İdarenin
a) Adresi : Selçuk Mh. Güvenlik Sk. No7/1 42550 AKŞEHİR/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3328123227 - 3328120374
c) Elektronik Posta Adresi : konyaaksehir@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
35000 LT 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN 30000 LT MOTORİN (DİĞER )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : YÜKLENİCİ FİRMAYA AİT AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT HİZMET OTOLARININ DEPOLARINA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gönderdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğ ile birlikte 15.02.2020 tarihinden itibaren mal teslim edilerek işe başlanacak ve herhangi bir olumsuz durum olmadığı takdirde 15.02.2021 tarihine kadar (14.02.2021 tarihide dahil) akaryakıt alımına devam edilecektir. Akaryakıt ürünleri müdürlüğümüz envalindeki araçların depolarına günlük ihtiyaca göre peyder pey şartname doğrultusunda yüklenici firma tarafından gösterilen akaryakıt istasyonlarından verilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 06.02.2020 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a-) İstekli Dağıtıcı İse; Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "dağıtıcı lisansı"nı, İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise; 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış "bayiii lisansı" ile birlikte sunulacaktır.

b-) Akşehir İlçe Merkezi sınırları içerisinde yerleşik en az 1 (bir) akaryakıt istasyonu oyduğunu kanıtlayıcı belgeyi sunulacaktır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.