İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Ana Hizmet Binası Ve Ek Hizmet Binaları İçin 2020 Yılı (01042020-31122020 Tarihleri Arası) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Satın Alınması İşi
İlan Tarihi 15.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 14.02.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 14.02.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/9316

1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cadde No:154/B 06510 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122015000 - 3122015129
c) Elektronik Posta Adresi : deniz.sahin@sanayi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
4.498.400 KWH Elektirik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 2151. Cad No:154 Söğütözü Çankaya ANAKARA Eti Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:128 Tandoğan Çankaya ANKARA
c) Teslim tarihi : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binaları için 2020 Yılı (01.04.2020-31.12.2020 tarihleri arası) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Satın Alınması İşi 01.04.2020 saat 00:01'de başlayacak olup 31.12.2020 saat 24:00'de sona erecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No:154/B 06510 Söğütözü-Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.02.2020 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklilerin, teklifleri kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun yürürlükteki Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiş Toptan Satış Lisansı, Üretim Lisansı veya Perakende Satış Lisansı ya da EPDK tarafından kabul edilen eşdeğer belge veya belgelerin aslını ya da noter onaylı suretini sunmaları zorunludur.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 2151. Cad. No:154/B (Satınalma Şube Müdürlüğü-Zemin Kat No: 37) P.K. 06510 Söğütözü-Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.