İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Darıca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı
İlan Tarihi 15.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 30.01.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 30.01.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/19098

1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Cad. No:9 Kat:3 (Adnan Menderes Kültür Merkezi Ek Hizmet Binası) 41700 DARICA/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 4447441 - 2627455950
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@darica.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
58 KALEMDE MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK BÖLÜM ŞEFLİĞİ
c) Teslim tarihi : İhale konusu malzeme, sözleşmenin imzalamasına müteakip 30 (otuz) takvim günü içerisinde tek seferde irsaliye karşılığında teslim alınacaktır. Peyderpey teslimat kesinlikle alınmayacak olup, Gerektiğinde idare işin süresinin dolmasını beklemeden yükleniciden toplam malzemenin teslim etmesini de isteyebilecektir. İhtiyaç konusu malzemenin yüklenmesi, nakliyesi, boşaltılması ve istifi tamamen yükleniciye aittir. Led' ler için kurumdan onay alınmadan üretime başlanmayacaktır. Ayrıca, Tüm elektrik malzemeleri en iyi kalite, standart ve teknik şartnamelere uygun olacaktır. Malzeme teslimi sırasında, TSE, IEC, EN, CE standartları göz önünde bulundurulacak olup, bu standartlara uygun olmayan ürünler iade edilecektir. Yüklenici tarafından alınacak tüm malzemeler kontrollüğün oluru ve idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Yüklenici alınacak malzemelerin listesini; her malzemeden en az üç ayrı marka olmak üzere idarenin onayına sunacaktır. İdare bu markalardan birini uygun görebilir veya uygun görmediği takdirde yeni marka talebinde bulunabilir. İdarenin onay vermediği malzeme kesinlikle alınmayacaktır. İdare yükleniciden istediği malzemelerin numunesini talep edebilir. Alınan malzemeler idarenin belirttiği adrese yüklenici tarafından belirlenen süre içerisinde getirilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi - Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. No:9 Kat-3
b) Tarihi ve saati : 30.01.2020 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi - Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Cad. No:9 Kat-3 İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.