İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sultangazi Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı Muhtelif Malzeme (elektrik, Sıhhi Tesisat, Hırdavat)
İlan Tarihi 15.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.02.2020 11:00:00
Son Teklif Tarihi 10.02.2020 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/13742

1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593535 - 2124593539
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
590 Kalem Elektrik, Sıhhi Tesisat ve Hırdavat Malzemesi Alımı (1000 adet inşaat eldiveni, 600 m 33X0,40 PVC KENAR BANTI YENİ KAYIN, 2000 LT İÇ CEPHE BOYASI , 50 ad. SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ vs)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 K:2 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ / İSTANBUL
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN 31/12/2020 TARİHİNE KADAR İDARENİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA AYLIK PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : UĞUR MUMCU MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI K:1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 10.02.2020 - 11:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

YÜKLENİCİ FİRMANIN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÜRÜNLER İÇİN TSE BELGELERİNİ MALZEME TESLİM AŞAMASINDA İDAREYE SUNMALARI GEREKMEKTEDİR. 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektör için gerçekleştirilmiş, her türlü yapının malzeme dahil bakım-onarım işi benzer iş olarak değerlendirilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UĞUR MUMCU MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI K:1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.