İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ozan Belediyesi
İşin Adı 2020 Mali Yılı Ozan Belediyesi Araçları İçin Akaryakıt
İlan Tarihi 15.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.01.2020 11:00:00
Son Teklif Tarihi 27.01.2020 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/19727

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESI SEHIT NECATI BINEKÇI CADDESI 146 66320 OZAN BELDESİ SARAYKENT/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543235315 - 3543235315
c) Elektronik Posta Adresi : aydinarmagan66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
27000 LİTRE EURODİZEL (MOTORİN) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : OZAN BELEDİYESİ ARAÇ OTOPARKI/GARAJ YADA BELDEMİZ MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN AKARYAKIT İSTASYONU.( BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ MIZA AİT AKARYAKIT DEPOLAMA ALANI VE İMKANI OLMADIĞINDAN AKARYAKIT İHALESİNE KATILACAK OLANLARIN AKARYAKIT TEMİNİNDE SIKINTI YARATILMAMASI İÇİN (BELEDİYEMİZDE HALİ HAZIRDA AKARYAKIT DOLUM TANKI OLMADIĞINDAN DOLAYI) İHALEYİ ALAN FİRMA AKARYAKIT DOLUM TANKI İLE VEYA VARİLLE BELEDİYE GARAJINA GELEREK BELEDİYENİN İHTİYACI OLDUĞU ZAMANLARDA GEREKLİ BÜTÜN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALINARAK BELEDİYE ARAÇLARINA TAKSİMİNİ/DOLUMUNU YAPACAKTIR. )
c) Teslim tarihi : BELEDİYE ARAÇLARI ŞOFÖRLERİ TARAFINDAN BELEDİYE MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERMİŞ OLDUĞU AKARYAKIT FİŞLERİNE İSTASYONDAN, ADIKLARINI BELGELEYEN FİŞLERE ŞOFÖRLERİN VE AKARYAKIT İSTASYONUNDA DURAN POMPACININ İMZA ATILMASI SURETİYLE TESLİMİ SAĞLANILACAKTIR.İMZASIZ VE OLURSUZ ( BAŞKAN İMZASI EKSİKSE) FİŞLERE AKARYAKIT VERİLMEYECEK.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MERKEZ MAHALLESİ ŞEHİT NECATİ BİNEKÇİ CAD. NO:146 OZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SARAYKENT/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 27.01.2020 - 11:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
SIRA NO İSTENİLEN BELGELERİN ADI VE CİNSİ
1 GSM RUHSATI
2 BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
3 EPDK İZİN BELGESİ
4 VERGİ LEVHASI
5 İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
SIRA NO STANDARTLARA İLİŞKİN BELGE
1 EURODİZEL (MOROTİN) TS3082-EN.590

 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OZAN BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.