İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü-ticaret Müdürlüğü
İşin Adı 2500000 Adet 9mmx19 (50lik) Seperatör Ve 950000 Adet 7,65mmx17 (25lik) Seperatör Alımı
İlan Tarihi 15.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.02.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.02.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2020/17673
İşin Adı : 2500000 Adet 9Mmx19 (50Lik) Seperatör Ve 950000 Adet 7,65Mmx17 (25Lik) Seperatör Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : A.O.Ç Bahçekapı Mah. Güvercinlik Cad. No:2 06797 - ETİMESGUT/ANKARA 06562
b) Telefon ve faks numarası : 3122110162 - 3122110042
c) Elektronik posta adresi : mkefisek@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname ve Resimlere göre, 2.500.000 adet 9mmx19 (50lik) Seperatör ve 950.000 adet 7,65mmx17 (25lik) Seperatör Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : İdarenin adresindeki Malzeme Ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 9mmx19 (50lik) Seperatör için 312.500 adetlik ve 30 (otuz) takvim günü olan partiler halinde olmak üzere 8 (Sekiz) partide toplam 2.500.000 adet olacak şekilde teslim edilecektir. 7,65mmx17 (25lik) Seperatör için 118.750 adetlik ve 30 (otuz) takvim günü olan partiler halinde olmak üzere 8 (Sekiz) partide toplam 950.000 adet olacak şekilde teslim edilecektir. Teslimat Teknik Şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İdarenin adresindeki - Mustafa Akıncı Eğitim Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından yada ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK015.3/M ve eki Fiyat Cetveli)

ç) Şekli ve içeriği bu alım işine ait İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen İş ortaklığı beyannamesi. (İhale dokümanı eki, Standart Form KİK023.0/M)

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 4. maddenin (a) ve (b)  bentlerinde istenilen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamazlar.

7. İhale dokümanı, İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Servisinde görülebilir ve 100,00.-TL (YüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, 04 Şubat 2020 Salı günü, saat  10:00’a kadar İdarenin adresindeki Satın Alma Servisi’ne verilebileceği gibi, PTT, özel kargo, vb., vasıtalarla da gönderilebilir. Bu vasıtalarla gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar alım organlarına ulaşması şarttır.

9. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyat ve miktarın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olacaktır.

13. Bu mal alım ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

İstekliler 2 (iki) kalem malzemenin her biri için kalem bazında (miktar değişmeden) tekliflerini verebileceklerdir.

14. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

15. Bu İhale, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklanmaya ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Satın Alma ve İhale Yönetmeliği esaslarına göre yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.