İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve Tic. A.ş.
İşin Adı Çamur Pompalama Makinesi (dradge) Mal Alım İşi
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.01.2020 11:00:00
Son Teklif Tarihi 27.01.2020 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2019/710260
İşin Adı : Çamur Pompalama Makinesi (Dradge) Mal Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Kapalı Teklif Açık Eksiltme Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379
b) Telefon ve faks numarası : 2123682600 - 2122317614
c) Elektronik posta adresi : meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.istac.istanbul
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet makine ve ekipman temini
b) Teslim [yeri / yerleri] : Alibeyköy Eyüp Haliç kıyısındaki İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü lokasyonuna teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşe Başlama Tarihinden itibaren Makine ve Ekipmanlarının teslim süresi 60 takvim günüdür. Makine ve Ekipmanlarının tesliminden sonra İşletme süresi 1 yıl (365 gün) ve Makine ve Ekipmanlarının tesliminden sonra Bakım Onarım süresi de 4 yıldır (1.460 gün). İşe Başlama tarihinden itibaren Toplam süre 1.520 gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, PAŞA MAH., PİYALEPAŞA BULVARI, NO:74, ŞİŞLİ, İSTANBUL.
b) Tarihi ve saati : 27.01.2020 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5   -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İstenmemiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre  belirlenecektir.
6-  İhaleye sadece yerli isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten/İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, TİCARİ SÖZLEŞMELER BİRİMİ, PAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO:74, ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinden] satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI, TİCARİ SÖZLEŞMELER BİRİMİ, PAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO:74, ŞİŞLİ / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini,  götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)  takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif  verilemez..