İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü-ticaret Müdürlüğü
İşin Adı Teknik Şartnamesi Ve Teknik Resimlerine Uygun 12 Kalem Muhtelif Parça İmalatı
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 6.02.2020 14:00:00
Son Teklif Tarihi 6.02.2020 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2020/14080
İşin Adı : Teknik Şartnamesi Ve Teknik Resimlerine Uygun 12 Kalem Muhtelif Parça İmalatı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:239 18060
b) Telefon ve faks numarası : 3762132482 - 3762132485
c) Elektronik posta adresi : mkecnksilah@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: mkecnksilah@mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamesi ve Teknik Resimlerine Uygun 12 Kalem Muhtelif Parça İmalatı (18400 Adet)
b) Teslim [yeri / yerleri] : MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 1.Kafile (%50’si) 9200 Adeti Prototip Onayını Müteakip 2 Ay , 2.Kafile (%50’si) 9200 Adeti Prototip Onayını Müteakip 4 Ay İçerisinde İki Kafile Halinde Fabrikamıza Teslim Edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü-Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati : 06.02.2020 - 14:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

          a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

               1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından yada esnaf ve sanatkarlar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

              2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

          b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

               1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

          c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

          ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun ve geçerli geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

          d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

          e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

          f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

          g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

          h) Yerli malı teklif eden yerli istekli yerine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

ı) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3. Bu Madde boş bırakılmıştır.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, gösterir ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş banka referans mektubu

Banka Referans Mektubuna ilişkin Yeterlik Kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

Yukarıdaki kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

             İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

              Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde  mal alımı veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi aranacaktır.

4.5.2. İhale tarihi itibariyle geçerliliğini doldurmamış AQAP 2120-2130 ve/veya TSE ISO EN 9001-2008 Kalite Sistem Belgesi.

4.5.3. İsteklinin işe uygun en az 2 adet 5 Eksen SİMULTANE CNC Freze Tezgahı, 1 adet CY Eksen CNC Torna Tezgahı ve 1 adet 3 Boyutlu CMM Ölçme Cihazına sahip olduğunu gösterir Kapasite Raporu.

4.5.3.1. Yukarıda belirtilen tezgahlar firmanın atölyesinde fiilen kullanılan tezgahlar olmalıdır. Gerek görülmesi halinde tezgahlar yerinde incelenebilecektir.

4.5.3.2. İhale konusu malzemeyi işleyebilecek yukarıda belirtilen tezgah parkurunu gösterir  Kapasite Raporu.

4.5.4. İhale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunup anlaşıldığı ve teklifin buna göre verildiği anlamına gelecektir. Firma bununla ilgili belgeyi verecektir.

4.5.5. Başlığı ve içindekiler bölümü tek tek yazılmış ve ayrıca her bir maddesi tek tek “ okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” şeklinde yazılarak kaşelenip imzalanmış İdari Şartname, Teknik Şartname ve Teknik Resimler ve Sözleşme tasarısına verilen cevaplar.

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.6.1. Benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektörde yapılmış Tank, roket, füze, silah ve top’a ait aksam, komple, kısmi komple, ara parça, yedek parça üretimlerine ait her türlü talaşlı imalat benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.7. İhale dokümanı Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı No:239 ÇANKIRI adresinde görülebilir ve 50,00 ? karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta/kargo yoluyla  da satın alınması mümkündür. Posta/Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta/kargo masrafı dahil 50,00 TL doküman bedelini YAPI VE KREDİ BANKASI ÇANKIRI ŞUBESİ nezdindeki TR 50 0006 7010 0000 0081 3774 45 nolu hesaba yatırmak zorundadır.

4.8. Teklifler, 06.02.2020, Saat 14:00'e kadar MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI Ticaret Müdürlüğüne verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

4.9. Bu ihalede kalem bazında teklif verilecek olup, değerlendirme toplam bedel üzerinden yapılacaktır.

4.10. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.

4.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere en az 06.05.2020 tarihine kadar geçerli kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

4.13. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

4.14. MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp/yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest bulunmaktadır.