İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İnebolu Belediyesi Destek Hizmetleri Birimi
İşin Adı Yakacak Malzemesi (portakal) Kömür Alımı
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.01.2020 11:00:00
Son Teklif Tarihi 27.01.2020 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/18835

1-İdarenin
a) Adresi : CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOKAK 4 37500 KASTAMONU İNEBOLU/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3668112474 - 3668112474
c) Elektronik Posta Adresi : tarik_tumer622@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
30 Ton Yakacak Malzemesi (Portakal) Kömür Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İnebolu Belediyesine ait Liman Depo Mevkii
c) Teslim tarihi : 30 Ton Yakacak Malzemesi (Portakal) Kömürü alımını tek seferde Belediyemize ait liman Depo Mevkiine teslim edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CAMİKEBİR MAHALLESİ GÜMRÜK SOKAK NO:4 37500 İNEBOLU/KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 27.01.2020 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İthal katı yakıt (kömürler) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış Kontrol/Uygunluk Belgesi.
-Dağıtıcılar herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden  alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi
-İthal kömürler için hehangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Kömür Satış izin belgesi
-Herhangi bir ildeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

Yukarıda istenen belgelerden aday veya istekli kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1- ithalatçılar ithalatçı kayıt belgesi,

2- üreticiler uygunluk izin belgesi,

3- dağıtıcılar her hangi bir ilde alınmış dağıtıcı kayıt belgesi,

4- satıcılar ise her hangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcı kayıt belgesi, ihaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb) ihalenin yapıldığı ilin/ilçenin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin il çevre ve orman müdürlüğüne vermek zorundadır.Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeleri ihale dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunması zorunludur.

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeleri ihale dosyası içerisinde ihale komisyonuna sunması zorunludur.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE UYGUNLUK BELGESİ5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.