İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 7.02.2020 11:00:00
Son Teklif Tarihi 7.02.2020 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/16258

1-İdarenin
a) Adresi : ÇARŞI MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ 2 61600 SÜRMENE/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4627461021 - 4627461453
c) Elektronik Posta Adresi : surmeneemniyet@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
20.000 LT BENZİN 95 OKTAN VE 8000 LT MOTORİN EURO DİZEL
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İdarenin ihtiyacı olan petrol ürünleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde üretim ve stok yapan rafineri merkezlerinden temin edilecek petrol ürünlerinden karşılanacak, idaremizin bulunduğu Belediye mücavir alanları içinde (Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü Emniyet Sorumluluk alanları içerinde) idarenin tanzim edeceği Akaryakıt fişleri karşılığında, yüklenici ikmal işini günün 24 saatinde araçlarımızın depolarına, akaryakıt pompa istasyonundan koymak suretiyle peyderpey yerine getirecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 22/02/2020 tarihinde işe başlanacak olup; 21/02/2021 tarihine kadar akaryakıt alımına devam edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇARŞI MAH. İNÖNÜ CAD. NO:2 , SÜRMENE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 07.02.2020 - 11:00

Yeterlilik 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi

2-Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii ise bayi olduğuna dair alınmış bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,

4-  İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SÜRMENE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK BÜRO AMİRLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmış beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede