İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şube Müdürlüğü-makina İkmal Donatım Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İşin Adı 10 Bölge Kırtasiye Malzemeleri Alımı
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.01.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 28.01.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/6608

1-İdarenin
a) Adresi : SEYRANTEPE SANAYİ MAH. ELAZIĞ BULVARI 147 21120 YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122374961 - 4122376956
c) Elektronik Posta Adresi : dsi10@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
41 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DSi 10. Bölge Müdürlüğü Ambarları
c) Teslim tarihi : 1. Teslimattan önce idare, yükleniciye teslim edilecek malzemeler için miktar ve cins bilgileri ile uygunluk onayı verecektir. Bu onay alınmadan yüklenici teslimat yapamaz. 2. İhale konusu kırtasiye malzemelerinden “A4 Kâğıt” teslim edilmeden önce, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde bulunan seri yazıcı makinasında test edilecektir. Seri yazdırma işleminde yazıcıda kâğıdın takılması, sıkışması veya yazdırmaya engel herhangi bir durumun oluşması durumunda teklif edilen kâğıt teslim alınmayacaktır. Bu durumda yüklenici süresi içerisinde farklı bir kâğıt getirecektir. İstenilen değişimin süresi içerisinde yapılmaması durumunda ihale şartnamelerinde belirtilen ceza uygulanacaktır. 3. Malzemeler tek seferde ya da kısmi olarak idarenin yükleniciye bildirimindeki şekliyle DSİ ambarlarına teslim edilecektir. İdare, yükleniciye işe başlama tarihinden sonra teslim edilecek malzeme listesini malzemelerin tümü ya da bir kısmını içerecek şekilde tebliğ edecektir. Yüklenici, İdarenin teslim edilmesini istediği malzemeleri İdarenin teslimat talebi tebligatından itibaren 10 takvim günü içerisinde teslim etmekle yükümlüdür. Ödeme yalnızca teslimatı yapılan malzemeler için yapılacaktır. İstenilen malzemelerin tamamı teslim edilmemesi halinde gecikme cezası uygulanacaktır. 4. Yüklenici, teslim ettiği ürünler içerisinden hatalı ya da sorunlu ürünler var ise bunu en geç 3 iş günü içerisinde değişmekle yükümlüdür. Aksi halde cezai işlem uygulanacaktır. Yüklenicinin kusurlu mal teslim etmesinden dolayı değişim için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 5. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen, ancak kullanma esnasında tespit edilen imalattan kaynaklanan hata ve kusurdan yüklenici sorumlu olacak ve bu eksiklikler yüklenici tarafından ücretsiz olarak 5 iş günü içerisinde giderilecektir. Aksi halde, ödeme yapılmamış ise kesinti yolu ile ödeme yapılmış ise teminat kesintisi yolu ile cezai işlem uygulanacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdari Binası İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 28.01.2020 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1- İhaleye katılacak İstekliler, kendi adına düzenlenmiş “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” nı teklifleri ile birlikte (Teklif zarfı içerisinde) sunmaları gerekmektedir. Bu belgeyi teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihale günü teklifleri ile birlikte; ihale konusu tüm malzemeler için birer adet olmak üzere (Logolu Flash Bellek Hariç) taahhüt ettikleri numuneleri de ihale komisyonuna sunacaklardır. Taahhüt edilen numunelerini teklifleri ile birlikte sunmayan ya da eksik olarak sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teklif edilecek ürünler bu şartnamede belirtilen teknik özelliklere uygun olacaktır. Ayrıca, teknik özellikler ile birlikte eklenen fotoğraflardaki tipte veya muadili olacaktır.
İsteklilerin teklifi ile birlikte taahhüt ettikleri numunelerin her biri ayrı ayrı; İstekli adı, İhale adı, Teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelindeki kalem numarası yazılmak suretiyle etiket bilgileri doldurularak Ek-1’ deki etikete uygun şekilde etiketlenecektir. Etiketleme yapılmayan numunelere ait teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstekliler tarafından sunulan numuneler ihale komisyonunca tutanak karşılığı teslim alınacak ve ihale işlem dosyası kapsamında İdare tarafından arşivlenecektir. Söz konusu ihale için Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici ve diğer isteklilere ait numuneler tutanak ile iade edilecektir. İhale üzerinde kalan istekli ve diğer isteklilerin teklifleri ile birlikte sundukları numuneleri sözleşmeden itibaren 30 gün içerisinde geri almak zorundadır. 30 gün içerisinde geri alınmayan numuneler idare tarafından imha edilecektir. İhaleye teklif verecek isteklilerin tekliflerini verirken bu hususu dikkate almaları gerekmektedir.

İhale komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda ihaleye katılım ve yeterlik belgeleri uygun bulunan aday ve isteklilerin numunelerinin değerlendirilmesine geçilecektir. İhale komisyonu; teklifleri değerlendirirken isteklilere ait numuneleri, ihale şartnamelerine göre teknik değerlendirmeye tabi tutacaktır. Bu değerlendirme sonucunda yetersiz görülen numune sahiplerinin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı No:147 Yenişehir / DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.