İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bölge Müdürlüğü-7.bölge Samsun Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
İşin Adı Dsi 7 Bölge Müdürlüğü Sulama Tesisleri Ölçüm Cihazları Alımı
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.02.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.02.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/9764

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Istiklâl Caddesi No:138 55070 Bahçelievler İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3622307900 - 3622340387
c) Elektronik Posta Adresi : dsi7@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
19AdAçık kanallarda Debi Ölçm İst.14 Ad Kapalı Borularda Debi Ölçm İst.10Ad RF ModemCihazı33 Ad KorumaYapısıveMuhafazaKutusu14 Ad Menhol kapağı ve kilidiBilgi toplama görüntüleme ve analiz merkezine1 Ad Monitör4 Ad Veri sağlayıcı1 Ad Yazıcı alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamede belirtilen yerler
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren; Malzemeleri oluşturan unsurların tamamı orijinal paketlerinde ?DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Ambarları Atakum /Samsun? adresine, Türkçe ve İngilizce kurulum, kullanma-bakım katalogları, yazılım CD'leri ile gerekli tüm bağlantı elemanları ve ara yüz donanımlarını DSİ 7. Bölge Müdürlüğü İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğüne 3?er takım olarak yüklenici tarafından sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde, alım konusu malların tamamını bir defada teslim edecek ve 180 takvim gününde ise montaj işlemleri gerçekleştirilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Özel Teknik Şartnamesinin 14. maddesinde belirtilen Garanti, Servis, Bakım ve Onarım şartları.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Borulu sistem, kanal, akarsu, gölet ve barajlarda seviye ve akışı ölçme değerlendirmede kullanılan ölçü aletleri satışı ve montajı,  Online web tabanlı seviye sistemleri, kontrolü ve donanım otomasyonu işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah. İstiklal Caddesi No:138 55070 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.