İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Pamukova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı 2020 Yılı Kırma Kum Ve Çeşitli Ebatlarda Mıcır Alımı
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.02.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 3.02.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/20774

1-İdarenin
a) Adresi : ELPEREK MAH. ANKARA CAD. 94 PAMUKOVA/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2645513414 - 2645513020
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@pamukova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 Numaralı Kırma Kum (0-5mm) 3000 ton , Temel Malzeme (0 – 25mm) 4500 ton,2 Numaralı Kırma Taş (5 - 12mm) 5000 ton,3 Numaralı Kırma Taş (12 – 22mm) 5000 ton,25-38 mm Malzeme 500 ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : PAMUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI GARAJI
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra mal alımına hemen başlanılacaktır. Malın en geç teslim süresi 5(beş) takvim günüdür.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ELPEREK MAHALLESİ ANKARA CADDESİ NO:94
b) Tarihi ve saati : 03.02.2020 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1. İstekliler taş ocağı ile idare(Belediye Garajı) arası mesafeyi belirten bilgiyi teklifleri dahilinde sunmaları zorunludur.
2. Fiyat dışı unsurlarda km. cinsinden taş ocağının idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tespitinde ;
A: Teklif değerlendirilmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucu bulunacak olan değerlendirmeye esas teklif birim fiyatı,
B: Teklif edilen birim fiyatı,
C: taş ocağının km. cinsinden idarenin garajına olan uzaklığı,
D: Mesafeden dolayı alınacak malzemenin maliyetini her bir km. için arttıran katsayı idarece 0,0025 kabul edilmiştir.
Her türlü malzeme için ; A=Bx((CxD)+1) formülü kullanılarak;
İhale dokümanında mevcut bulunan Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu doldurularak, teklif zarfı içinde sunulması zorunludur.
Not: İdaremiz taş ocağı ile İdarenin Garajı  arası mesafeyi resen ölçerek hesaplamayı kontrol etme yetkisine sahip olup, km mesafesinde uyuşmama ya da hesaplamada aritmetik hata olması halinde idaremizce düzeltilmiş hesaplama tablosuna göre işlem yapılacaktır.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELPEREK MAHALLESİ ANKARA CADDESİ NO:94 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.