İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İşin Adı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Bağlı Birimler İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.02.2020 14:00:00
Son Teklif Tarihi 11.02.2020 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/16089

1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Paşa Mah. 452 Sok. No:15 35260 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322803500 - 2322803847
c) Elektronik Posta Adresi : insaatemlak35_3@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLER İÇİN SERBEST PİYASADAN 100.000 KWH ALÇAK GERİLİM , 1.100 000 KWH ORTA GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İzmir İl sınırları içerisinde bulunan ve Teknik Şartnamenin ekinde yer alan ve Ek-1 de belirtilen abonelere ait adresler
c) Teslim tarihi : 365 (üçyüzatmışbeş) takvim günü ( 01.03.2020 - 28.02.2021) (Sözleşmenin imzalanıp, devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 28.02.2021 tarihine kadar.) Sözleşme ve gerekli işlemlerin tamamlanıp, yükleniciden enerji tedarik edilmeye 01/03/2020?den sonra başlandığı takdirde, işe başlama tarihi olarak enerji tedarik edilmeye başlanan tarih esas alınacak olup, iş bitim tarihi 28.02.2021 olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- Satın Alma Birimi Fevzi Paşa Mah. 452 Sk. No:15 Kat:2 Oda No:277 Konak-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 11.02.2020 - 14:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli EPDK’nın yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş “Elektrik Toptan Satış Lisansı” veya” Üretim Lisansı” veya “Otoprodüktör Lisansı” veya “Otoprodüktör Grubu Lisansı” veya “Perakende Satış Lisansı”ndan birinin aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini teklifleri ekinde vermek zorunludur


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- Satın Alma Birimi Fevzi Paşa Mah. 452 Sk. No:15 Kat:2 Oda No:277 Konak-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.