İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Terzialan Belediye Başkanlığı
İşin Adı Terzialan Belediyesi Muflu Koruge Boru Ve Conta
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.02.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.02.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/19104

1-İdarenin
a) Adresi : Çakmakçayir Mah. Hafız Eyüp Cad. No: 1/8 Terzialan Beldesi 17410 ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2864454068 - 2864454794
c) Elektronik Posta Adresi : belediye@terzialan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1704 metre Ø200'lük Muflu Koruge Boru,284 adet Ø200'lük Koruge Boru Contası,1704 metre Ø300'lük Muflu Koruge Boru, 284 adet Ø300'lük Koruge Boru Contası,1200 metre Ø400'lük Muflu Koruge Boru,200 adet Ø400'lük Koruge Boru Conta
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TERZİALAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MEMURLUĞUNUN GÖSTERMİŞ OLDUĞU YERLERE
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 1 gün sonra işe başlanacak olup; 30 takvim günü içerisinde tüm malzemeler tek parti halinde mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) TERZİALAN BELEDİYESİ Fen İşleri Memurluğunun göstermiş olduğu yere Yüklenici tarafından teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Malların taşınması firma sorumluğundadır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çakmakçayır Mah.Hafız Eyüp Cad.No:1 Terzialan Beldesi/Çan/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun katalog veya fotoğraflarını (teknik özellikleri içeren görsel ve yazılı dokümanları teklif ettikleri ürünü işaretleyerek) teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.



5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çakmakçayır Mah.Hafız Eyüp Cad.No:1 Terzialan Beldesi/Çan/ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.