İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşin Adı Biyosidal Ürün Alım İşi
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.02.2020 10:30:00
Son Teklif Tarihi 18.02.2020 10:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/18926

1-İdarenin
a) Adresi : Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat:6 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3245331212 - 3242317762
c) Elektronik Posta Adresi : cevrekorumavekontrol@mersin.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
14 Kalem Muhtelif miktarda ve cinste Biyosidal Ürün Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Temizlik Şube Müdürlüğü depoları
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip aynı gün işe başlanacak olup, işe başlama tarihinden itibaren istenilen malzemeler 60 (altmış) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı / Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası A Blok (Eski Özel İdare İşhanı) Kat:6 - AKDENİZ / MERSİN
b) Tarihi ve saati : 18.02.2020 - 10:30


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İlaçlar; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı alanında vektör mücadelesinde kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış olmalıdır. Ürün ithal ise yine T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ithaline müsaade edilmiş olmalıdır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş kapasite raporu

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş imalat yeterlilik belgesi

d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi

e) İsteklinin alım konusu mal ürettğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

f) Yetkili satıcı ise üretici veya ithal eden firma tarafından verilmiş yetki belgesi ihale yılına ait olmalıdır.

4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

İlaçların T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı ruhsat ve etiket örneğinin aslı veya noter onaylı örneği ihale dosyasında sunulacaktır.

İhaleye girecek firmanın; üretici veya ithalatçı firmadan almış olduğu ihale yılına ait satış yetki belgesi ihale dosyasında bulunmalıdır. Bu belgeler asıl veya noter onaylı olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı ruhsatı üzerinde uzun süreli stabilitesinin tamamlanmadığına dair ibare bulunan ürünler için en az 12 aylık stabilite testinin tamamlandığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır.

Toksikolojik/Ekotoksikolojik Rapoları istenen kısımlar için raporların özet tabloları ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Ürünlere ait malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS), Ürün Garanti ve Aktif Madde Garanti Belgeleri ihale dosyasında sunulacaktır.

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Ürünlere ait kataloglar ihale dosyasında sunulacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Özel veya resmi kurumlara haşere ilacı veya fare ilacı verme işini tamamlamış örnek uygulamalar benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı / Çankaya Mah. İstiklal Cad. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası A Blok (Eski Özel İdare İşhanı) Kat:6 - AKDENİZ / MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.