İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt
İlan Tarihi 16.01.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 31.01.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 31.01.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/13253

1-İdarenin
a) Adresi : Gazi Cad.Valilik Ek Binası 8.Kat ÇORUM 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642246532 - 3642240200
c) Elektronik Posta Adresi : corum@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplam 12 Müdürlük için 51.865 Litre Motorin ve 2400 Litre Kurşunsuz Benzin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1.Kısım Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2.Kısım Kamile - Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 3.Kısım Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü 4.Kısım Çorum 13-18 Yas Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü 5.Kısım Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 6.Kısım Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü7.Kısım İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 8.Kısım Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü9.Kısım Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü10.Kısım Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü11.Kısım Çorum 0-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü12.Kısım Kadın Konukevi Müdürlüğü Araçlarının Yüklenicinin tesislerinde araç depolarına
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadar akaryakıt alımı devam edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Valilik Ek Binası Kat:8 Çorum Merkez
b) Tarihi ve saati : 31.01.2020 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli bir akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan,teklif sahibinin "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" olduğunu gösteren belge,

2-İstekli bir akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan  verilmiş ve iş bitim tarihine kadar  geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair "Bayilik yazısı" ve "Bayilik sözleşmesi"

3-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği oşlan "istasyonlu Bayilik belgesi"

4-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan "İş yeri açma izin belgesi"

5-Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi"


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü-Valilik Ek Binası Kat:8 Çorum Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon-Çorum Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Atıl Üzelgün Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (13-18 Yaş) - Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Çorum Engelsiz Yaşam Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-İskilip Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Yetiştirme Yurdu-Kız -Çorum Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konukevi Müdürlüğü-Çorum Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları