İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı Genel Müdürlüğümüz Merkez Ve Taşra Teşkilatının 2020-2021 Yılı İhtiyacı Olan Motorin Ve Kalorifer Yakıtı
İlan Tarihi 25.03.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.04.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 28.04.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/160544

1-İdarenin
a) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124498170 - 3124497124
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
32.000.000 Litre Motorin ve 12.000.000 Kg. Kalorifer Yakıtı alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Petrol ürünleri Karayolları 1-18 Bölge Müdürlükleri (17.Bölge Müdürlüğü hariç), İkmal Müdürlüğü Kocaeli ve Atölye Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adreslerine teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM-İdare ) tarafından Bölge Müdürlüklerinin aylık ödenek limitleri Yükleniciye ve Bölge Müdürlüklerine bildirilecektir. Bölge Müdürlükleri kendilerine tahsis edilen aylık ödenek limitleri dahilinde ihtiyaç duydukları petrol ürünlerini cinslerine göre miktarları ve teslim yerlerini tespit ederek Yükleniciye ve KGM İkmal Şubesi Müdürlüğüne takip eden ayın başından beş gün önce bildirecektir. Yüklenici, İdare tarafından verilecek teslimat Programına ve İdarece yapılacak değişikliklere uymak ve teslimatı zamanında yapmak zorundadır. Yüklenici bu programa uyarak partiler halinde teslimatı yapacaktır. Mesai saatleri dışında teslimat yapılmayacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 28.04.2020 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan “Akaryakıt Dağıtıcı Lisansını " (süresi dolmamış) ihalede vermek zorundadır.

j-) İstekliler,  ayrıca ihaleye girebilmeleri için teklifleriyle beraber aşağıdaki belgeleri de ihalede vereceklerdir :

1- İstekliler, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işyerlerine petrol ürünleri sevkiyatı yapabileceğini ve Türkiye genelinde motorin için  en az 6 ayrı noktadan (aynı il içerisinde bulunan ikmal noktaları tek nokta olarak değerlendirilmek üzere, Rafineri veya depodan ) Kal-yak için ise rafinerilerden ikmal yapabilme yeteneğine sahip olduğunu, ikmal noktalarının yerini, bu ikmal noktalarının kendisince Karayolları Genel Müdürlüğüne  ikmal yapabilmek için kullanabileceğini kanıtlayan sözleşmeler ve lisans belgeleri,

2- İstekli tarafından PETROL ÜRÜNLERİ   nakliyesini  yapacak olan  Araçların   listesi, ( Araçların   ruhsat ve izin (yetki)   belgeleri istekli tarafından tek tek onaylanacaktır.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Akaryakıt Dağıtım Şirketi Lisansı ile yapılabilen, akaryakıtı kendi deposundan veya başka bir depodan alıp taahhüt ettiği yerlere naklederek satılması işi.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.