İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Turkish Petroleum International Company Limited
İşin Adı Batman, Adıyaman Ve Trakya Bölgeleri İçin Çimento Silobaslı, Asit Tankı Taşımaya Uygun Ve Skid Log Unit İçin Sürücülü Kamyon Kiralama Hizmeti
İlan Tarihi 22.05.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.05.2020 14:30:00
Son Teklif Tarihi 29.05.2020 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2020/257299
İşin Adı : Batman, Adıyaman Ve Trakya Bölgeleri İçin Çimento Silobaslı, Asit Tankı Taşımaya Uygun Ve Skid Log Unit İçin Sürücülü Kamyon Kiralama Hizmeti
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. 279. Cad. No:2 06830
b) Telefon ve faks numarası : 3122854455 - 3122853809
c) Elektronik posta adresi : tpicsatinalma@tpic.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.tpic.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman - 19 Ay süre 2 Adet Çimento Silobaslı araç 2'şer Sürücü, 16,5 Ay süre 2 Adet Asit Tankı Taşımaya Uygun araç 2'şer Sürücü Ve 3 Adet (2 Tanesi 14,5 Ay ve 1 Tanesi 14 Ay süre) Sürücülü Rodpull Kamyonu 2'şer Sürücü Kiralama Hizmeti - Adıyaman - 18 Ay süre 1 Adet Çimento Silobaslı araç 2'şer Sürücü, 19 Ay süre 2 Adet Asit Tankı Taşımaya Uygun Ve Sürücülü Kamyonu 2'şer Sürücü ve 1 Adet Rodpull Treylerin 1 Sürücü Kiralama Hizmeti - Trakya - 19 Ay süre 1 Adet Skid Log Unit Taşıma Araç 1 Sürücü
b) Yapılacağı Yer : Merkez Batman, Adıyaman Ve Trakya Bölgeleri olmak üzere Türkiye sınırları içerisinde İdarenin hizmetlerini sürdürdüğü lokasyonlar
c) Süresi : İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1., 5. Ve 7. Kısım 19 (ondokuz), 2. Kısım 16,5 (onaltıbuçuk), 3. Kısım 1 araç için 14 (ondört) 2 araç için 14,5 (ondörtbuçuk), 4. Kısım 18 (onsekiz) ve 6. Kısım 14,5 (ondörtbuçuk) aydır.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TPIC Genel Müdürlüğü, Bahçelievler Mah. 279.Sk. No:2 (06830) Gölbaşı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 29.05.2020 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Madde 1 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

1.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Birim Fiyat Teklif Cetveli,

c) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) Firmanın K1 Yetki Belgesi

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

h) İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından  (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de vermek zorundadır.

1.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

a) İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler.

b) İsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kabul işlemleri tamamlanan kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında iş deneyimi olarak; istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’i oranında, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.

c) Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarih, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 1.2-b. maddesi kapsamında değerlendirilir.

d) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

1.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir

Son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde yapılan araç kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

3. İhale sadece yerli isteklilere katılabilecektir.

4. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve EKAP'ta görülebilir.

5. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9. İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPIC Genel Müdürlüğü Muhaberat Birimi, Bahçelievler Mah. 279. Sk. No: 2 Gölbaşı-ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.