İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 8 Kor.k. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı Stok Seviye Malzeme Alımı
İlan Tarihi 30.06.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.07.2020 10:00:00
Son Teklif Tarihi 8.07.2020 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/327644

1-İdarenin
a) Adresi : Yıldız Bağları Mahallesi Ahmet Kabaklı Bulvarı ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242362058 - 4242367454
c) Elektronik Posta Adresi : agulan@kkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
134 ( yüzotuzdört ) Kalem / Kısım Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 8 'inci Kolordu Komutanlığı Tük.323 Mal Saymanlığı / ELAZIĞ
c) Teslim tarihi : 8'inci kolordu komutanlığı stok seviye malzeme alımında işe başlama tarihi taraflarca sözleşmenin imzalandığı ( sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapıldığı) tarihtir.malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip 40 gün içerisinde bir seferde ( defaaten ) şartnamenin 2/ç maddesinde adları yazılı yere taşıma ,tahmil,tahliye,depoda istifleme ve buna benzer bütün giderler yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.malzemeler;malzeme listesindeki özeliklere , bu idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen teknik şartnamesindeki esaslara göre teslim edilecektir.teslim edilen mal,kabulü yapılıncaya kadar geçecek süre içerisinde uygun bulunmama hali dışında yükleniciye geri verilmeyecektir.teslimat mesai gün ve saatleri içerisinde yapılacaktır.teslimatın son günü resmi tatil veya bakanlar kurulu tarafından ilan edilen her türlü idari izinlere denk gelirse müteakip ilk iş gününde teslimat yapılacaktır.bundan dolayı gecikme cezası alınmayacaktır. red edilen malların yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren iki iş günü içinde bulunduğu yerden kaldırılması zorunludur.bu süre içerisinde kaldırılmazsa yüklenici geçecek her gün için red olan malın tamamının parasal tutarının 0,0005 (onbinde beş) oranında para cezası verecektir.ancak cezalı bu süre hiç bir surette yedi günü geçemez. geçtiği takdirde malın bulunduğu yerdeki muhakemat müdürlüğü vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı birlik / kurum sorumlu olmayacaktır.bu süre içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki yasal mevzuatlar çerçevesinde satıcıdan tahsil edilecektir.yüklenici getirdiği malın red edilmesi halinde red edilen malın yerine normal teslim süresi ve cezalı süre içerisinde yeni mal getirebilecektir.ancak bu şartnamenin ilgili maddesi gereğince verilecek noter ihtarlı süre içinde yalnızca iki defa mal getirebilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : 8 'İnci Kolordu Komutanlığı İh.Kom.Bşk.Lığı / ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 08.07.2020 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 8 'İnci Kolordu Komutanlığı İh.Kom.Bşk.Lığı / ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.