İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Araklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı C25/30 Hazır Beton
İlan Tarihi 01.07.2020
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.07.2020 14:00:00
Son Teklif Tarihi 10.07.2020 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.
Ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/329135

1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESI MEVLANA CADDESI NO:25 61700 - ARAKLI/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4627216071 - 4627216077
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@arakli.bel.tr
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
C25/30 HAZIR BETON 2500 M³
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : HÜRRİYET MAHALLESİ YOLLARI
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan sonra 365 ( Üçyüzatmışbeş ) Takvim günü İçerisinde İdarenin Talebi Doğrultusunda Malzeme Teslim Edilecektir.


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : ARAKLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 10.07.2020 14:00

Yeterlilik
4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Ön yeterlik başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

7. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar ARAKLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

10. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.