İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü- Diyarbakır
İşin Adı 8’lik Kilitli Parke Taşı, Çim Bordür Taşı, Oluk Taşı, Beton Boru, Çimento Alımı
İlan Tarihi 27.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 19.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/281670

1-İdarenin
a) Adresi : INÖNÜ CADDESI 37 21300 SUR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122801015 - 4122801052
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1.800.000 adet kilitli taş, 5.000 çim bordürü, 10.000 adet oluk taşı,3000 torba çimento,60 adet 1000'lik beton boru,300 adet 600'lük beton boru, 600 adet 400'lük beton boru,300 adet 200'lük beton boru mal alımı -mal alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Malzeme ihtiyaç listesinin tamamı İlçemiz Dicle Mahallesi ağırlıkta olmak üzere Sur İlçe sınırlarındaki çalışma alanlarına boşaltılalacaktır. Malzeme nakli ve boşaltılması yükleniciye aittir. Kilitli taşlar, çim bordürü ve oluk taşları paletler halinde forklift araçları ile yüklenip boşaltılacaktır. Beton boru ve çimento malzemeleri yükleme, taşıma (nakliye) işi yüklenici firmaya aittir. Beton boru ve çimento indirme (boşaltma) işi Belediyeye aittir
c) Teslim tarihleri : Malzeme ihtiyaç listesinin tamamı İlçemiz Dicle Mahallesi ağırlıkta olmak üzere Sur İlçe sınırlarındaki çalışma alanlarına boşaltılacaktır. Kilitli taş,çim bordürü ve oluk taşı nakli ve boşaltılması yükleniciye aittir. Kilitli taşlar paletler halinde forklift araçları ile yüklenip boşaltılacaktır. Beton boru ve çimento malzemeleri yükleme, taşıma (nakliye) işi yüklenici firmaya aittir. Beton boru ve çimento indirme (boşaltma) işi Belediyeye aittir. Kilitli taş,çim bordürü, oluk taşları,beton boru ve çimento malzemelerinin teslimatı idarenin talebi doğrultusunda sözleşmeyi takiben Belediyenin ihtiyaç durumuna göre 12 ay içinde partiler halinde alınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : : İnönü Cad.No:37 Sur İlçe Belediye Başkanlığı 5. kat toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 19.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kilitli Beton Parke, Beton Bordür ve Beton Oluk Taşı Üretimi, Temini veya Satışı.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : İnönü Cad.No:37 Sur İlçe Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş