İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı- Ankara
İşin Adı 27500 Kg Çift Bazlı Barut (Cep-2) Satın Alınacaktır
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 8.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/279649
İşin Adı : 27500 Kg Çift Bazlı Barut (Cep-2) Satın Alınacaktır
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ ALIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEGOL CAD. 06330 ANADOLU MEYDANI(TANDOĞAN) YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122961130 - 3122961691
c) Elektronik posta adresi : mkekikm@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 27500 KG ÇİFT BAZLI BARUT (CEP-2) SATIN ALINACAKTIR
b) Teslim [yeri / yerleri] : MKE MÜHİMMAT FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE/TÜRKİYE
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : EKİM 2016
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ ALIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEGOL CAD. 06330 ANADOLU MEYDANI(TANDOĞAN) YENİMAHALLE/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 08.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

a) İdari Şartnamemizin 8. maddesinde sayılanlar doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

b) İstekliler teklifleri ile birlikte İdari Şartnamemizin 6. maddesinde yer alan belgeleri verecektir.

5- Diğer Şartlar:

a) Teslim Edileceği Yer:

- İstekliler tekliflerini teslim yerini belirtmek koşuluyla Incoterms 2010’a göre CPT (Esenboğa Hava limanı), veya DAP (Ankara/KIRIKKALE) teslim şekillerinde vereceklerdir.

-b) İhale dokümanının görülebileceği yerler:

 - MKE Genel Müdürlüğü İkmal Dai.Bşk.4.kat 409 no.lu oda Anadolu Meydanı – ANKARA

 - www.mkek.gov.tr (İngilizce doküman için tıklayınız)

İhale dokümanı satış bedeli: Bedelsiz

c) Tekliflerin İhale saatine kadar nereye verileceği:

- Teklifler 08/08/2016 tarihi saat 14.00’e kadar MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Daire Başkanlığı Haberleşme Servisi 4.kat 412 no.lu odaya verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine  kadar  idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Geçici Teminat istenmemektedir.

e) İhale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %10 (yüzde on) oranında Kesin Teminat alınacaktır.

f) Teklifler ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günü geçerli olacaktır.

g) İhale tüm yabancı  isteklilere açıktır.

h) Söz konusu ihale Ceza ve Yasaklara ilişkin hükümler hariç, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Kurumumuzca çıkarılan Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.


Paylaş