İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mersin Tarsus Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
İşin Adı 3500 Ton Kömürün Fakir Ve Muhtaç Ailelere Asgari 500 Kg Şeklinde Dağıtılacak Olan Kömürle İlgili Olarak, Bu Kömürlerin Araçtan Boşaltılması, Depolanması, Araca Yüklenmesi Ve Vatandaşların Adreslerine Teslim Edilmesi
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 11.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 11.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/275670

1-İdarenin
a) Adresi : REŞADİYE MAH. ŞEHİT AYHAN BOZPINAR CAD. 1/201 TARSUS/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3246139820 - 3246140969
c) Elektronik Posta Adresi : tarsussydv@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
3500 TON KÖMÜRÜN DEPOLANMASI, 2400 TONU BELİRTİLEN MERKEZ MAHALLELERDE KAPIDAN TESLİMİ VE 1100 TON KÖMÜRÜN MERKEZDE OLMAYAN MAHALLELERDE KAPIDAN TESLİMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TARSUS İLÇESİNE BAĞLI TÜM MAHALLELER
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 150(YÜZELLİ) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIZILMURAT MAH. ADANA CAD. HÜKÜMET KONAĞI KAT:2 TARSUS MERSİN
b) Tarihi ve saati : 11.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhalenin isteklilerden birinde kalması durumunda İstekli 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolları Taşıma Yönetmenliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden (L1,R1,K1) en az birinin asıllarını veya noter onaylı suretlerini sözleşme imzalamadan idareye ibraz etmek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhalenin isteklilerden birinde kalması durumunda istekli 2 adet en az 20 ton kapasiteli kamyon ve 3 adet 8 ile 20 ton arası kapasiteli kamyon veya kamyonet tipi araca sahip olduğunu gösteren onaylı ruhsatlarını sözleşmeden önce idareye sunmak zorundadır.  Ruhsatları sunulan araçların model yılları 2005 ve sonrası olmak zorundadır. Yeterli miktarda kamyon/kamyoneti olmayıp, kiralayarak temin edecek olanlar ise, ihale üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalamadan önce kullanacakları kamyon/kamyonetleri kiralayarak noter onaylı kira sözleşmelerini, sözleşme imzalamadan idareye ibraz etmek zorundadır. Yüklenici, işin ifasında kullanacağı kamyon/kamyonetlerin ve diğer araçların bilgilerini (ruhsat aslını idareye ibraz ederek suretinin idarece alınması veya aslının aynıdır noter onaylı suretlerini, ayrıca kiralık ise kira sözleşmesini) çalıştırmaya başlamadan idareye sunacaktır. Yüklenici, idareye bilgisini vermediği araçları sözleşme kapsamındaki işlerde kullanamaz. Kullanacakları kamyon/kamyonetler ve araçlar Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Belediyelerin şehir içi ve şehir dışı ulaşım ile ilgili mevzuatlarına uygun olmalıdır. Uygun olmayan araç ve taşımadan doğabilecek cezai müeyyidelerden Yüklenici sorumludur.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TARSUS SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI - REŞADİYE MAH. FATİH ÖZEL İDARE İŞ HANI KAT:2 TARSUS/ MERSİN adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TARSUS KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Paylaş