İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şırnak Kamu Hastane Birliği Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İşin Adı Akaryakıt (Euro Dizel) Alımı (Genel Sekreterliğimize Ve Bağlı Sağlık Tesislerimizin İçin) Alımı
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.08.2016 10:08:00
Son Teklif Tarihi 19.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/285264

1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Nujin Sokak No:72/28 MERKEZ ŞIRNAK ŞIRNAK MERKEZ/ŞIRNAK
b) Telefon ve faks numarası : 4862161406 - 4862161683
c) Elektronik Posta Adresi : sirnak.genelsekreterlik@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
9 Kalem AKARYAKIT (EURO DİZEL) ALIMI (Genel Sekreterliğimize ve Bağlı Sağlık Tesislerimizin İçin)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ŞIRNAK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ-ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ-ŞIRNAK ADSM.-CİZRE DEVLET HASTANESİ-CİZRE ADSM.-SİLOPİ DEVLET HASTANESİ-İDİL DEVLET HASTANESİ-ULUDERE DEVLET HASTANESİ-BEYTÜŞŞEBAP DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 365 takvim günüdür. *Mevcut bulunan jeneratör için yüklenici, sipariş doğrultusunda jeneratör yakıtı bir gün içerisinde kurumumuzun tanklarına teslim edecektir. Mevcut bulunan ve sonradan eklenecek hizmet araçlarımız ve Ambulanslarımızın ihtiyacı olan akaryakıt yedi gün yirmi dört esasına göre(Genel Sekreterlik, Şırnak D.H, Cizre D.H, Silopi D.H, İdil D.H, Şırnak ADSM ve Cizre ADSM araçları ve Jeneratörler için Araç Tanıma sistemi ile, Uludere D.H. ve Beytüşşebap D.H. araçları için imzalı fiş karşılığı veya Araç Tanıma sistemi ile, Uludere D.H ve B.Şebap Devlet Hastanesinin jeneratörler içinde kurumumuzun hizmet araçlarıyla ilgili akaryakıt istasyonundan fiş ve sipariş mektubuyla alınacaktır.) araçlarımızın depolarına; *Sözleşme süresince peyder pey gerçekleştirecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞIRNAK İLİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİLOPİ DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati : 19.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli Akaryakıt Dağıtıcısı ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış İş bitim tarihine kadar geçerli olan Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;-İstekli Akaryakıt Dağıtıcısının Bayisi ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bitim tarihine kadar geçerli olan Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel teşebbüslerden alınmış olan Akaryakıt veya petrol ürünlerinden (Benzin, Motorin, Euro Dizel) herhangi bir alım işi benzer iş sayılacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞIRNAK İLİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALAMA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞIRNAK İLİ GENEL SEKRETERLİĞİ SİLOPİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA TOPLANTI ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş