İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi -kiraz- İzmir
İşin Adı Fındık Kömürü (10-18 Mm Torbalı, Min 6400 Kcal/Kg) Alımı
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.08.2016 15:00:00
Son Teklif Tarihi 8.08.2016 15:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/285607

1-İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MH. KUBİLAY SK. NO:9 35890 KİRAZ KİRAZ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2325723023 - 2325724020
c) Elektronik Posta Adresi : kirazdh@ism.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
80 Ton Fındık Kömürü (10-18 mm.Torbalı, Min.6.400 kcal/kg.) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KİRAZ DEVLET HASTANESİ KAZAN DAİRESİ KÖMÜR DEPOSU (İSTİFLEME İŞLEMİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILACAKTIR)
c) Teslim tarihi : İhaleye ilişkin mal, sözleşme imzalandıktan sonra siparişe müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde Hastanemize teslimi yapılacak olup, kalorifer kazan dairesine istifleme yapılarak taşınacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KİRAZ DEVLET HASTANESİ - CUMHURİYET MH. KUBİLAY SK. NO:9 KİRAZ/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 08.08.2016 - 15:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

- KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ,

- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ SATIŞ İZİN BELGESİ,

- YETKİLİ BAYİİ BELGESİ.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İMALATÇI İSE İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE VEYA BELGELER,

b) YETKİLİ SATICI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİ İSE YETKİLİ SATICI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VEYA BELGELER.

4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Fındık Kömürünün (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kirliliği Kontrol genelgesi 2004/4 genelge esaslarına uygun kömür olması gerekmektedir) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen satış İzin belgesi ihale dosyasına konulur.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler ihaleye girmeden önce teklif verecekleri kömüre ait 1’er çuval numuneyi Komisyona ibraz edeceklerdir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KİRAZ DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KİRAZ DEVLET HASTANESİ - CUMHURİYET MH. KUBİLAY SK. NO:9 KİRAZ/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş