İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı- Ankara
İşin Adı Kesintisiz Güç Kaynaklarında Kullanılmak Üzere 240 Adet Tam Bakımsız Kuru Tip Akü Alımı
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 14:30:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/272640

1-İdarenin
a) Adresi : Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat- ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122078102 - 3122078325
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kesintisiz güç kaynaklarında kullanılmak üzere 240 adet tam bakımsız kuru tip akü alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Süleyman Sırrı Caddesi No:7 Sıhhıye-ANKARA adresinde bulunan kesintisiz güç kaynaklarına montajı yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşme konusu tam bakımsız kuru tip aküleri işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde montajı yapacak ve çalışır vaziyette İdareye teslim edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Caddesi No:6 Balgat / ANKARA (Zemin kat No:18) adresinde bulunan Gülten ALTUNDAL Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 - 14:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler teklif etmiş oldukları akülere ait;
1- EUROBAT  veya TSE belgesinin,
2- CE belgesinin ,
3- UL belgesinin,
aslı veya noter onaylı süretlerini veya ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktılarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli  akülerin  montaj aşamasında atık aküler geri kazanım tesisine teslim edecek ise tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış ‘’ Çevre Lisansını ’’ veya atık aküler  geçici depolama tesisine teslim edecek ise  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınmış "Geçici Depolama İzin Belgesinin" aslı veya noter onaylı süretlerini veya ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktılarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerin, teklif etmiş oldukları akülerin Teknik Şartnamemizde belirtilen teknik özellikleri karşıladığına dair imalatçısı tarafından hazırlanmış orjinal  katalogları teklif ile birlikte sunmaları zorunludur.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Caddesi No:6 Balgat/Ankara -1. Kat Merkez Binasındaki T. Vakıflar Bankası SGK Bağlı Şubesi nezdindeki MOSİP Tahsilat Diğer Tahsilatlar Merkez Saymanlık Hesabına yatırılarak, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mal Alımları İhale Şube Müdürlüğü Ziyabey Caddesi No:6 Zemin Kat Oda No:21 Balgat / ANKARA adresinden temin edilebilir adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mal Alımları İhale Şube Müdürlüğü Ziyabey Caddesi No: 6 (Zemin Kat No:21) Balgat / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olara