İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı- Ankara
İşin Adı Kesintisiz Güç Kaynaklarında Kullanılmak Üzere 240 Adet Tam Bakımsız Kuru Tip Akü Alımı
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/272640

1-İdarenin
a) Adresi : Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat- ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122078102 - 3122078325
c) Elektronik Posta Adresi : bilgi@sgk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kesintisiz güç kaynaklarında kullanılmak üzere 240 adet tam bakımsız kuru tip akü alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T. C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Süleyman Sırrı Caddesi No:7 Sıhhıye-ANKARA adresinde bulunan kesintisiz güç kaynaklarına montajı yapılarak teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşme konusu tam bakımsız kuru tip aküleri işe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde montajı yapacak ve çalışır vaziyette İdareye teslim edecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Caddesi No:6 Balgat / ANKARA (Zemin kat No:18) adresinde bulunan Gülten ALTUNDAL Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 - 14:30

Yeterlilik
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler teklif etmiş oldukları akülere ait;
1- EUROBAT  veya TSE belgesinin,
2- CE belgesinin ,
3- UL belgesinin,
aslı veya noter onaylı süretlerini veya ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktılarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli  akülerin  montaj aşamasında atık aküler geri kazanım tesisine teslim edecek ise tesisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış ‘’ Çevre Lisansını ’’ veya atık aküler  geçici depolama tesisine teslim edecek ise  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınmış "Geçici Depolama İzin Belgesinin" aslı veya noter onaylı süretlerini veya ilgili kurumların internet sayfasından alınmış internet çıktılarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerin, teklif etmiş oldukları akülerin Teknik Şartnamemizde belirtilen teknik özellikleri karşıladığına dair imalatçısı tarafından hazırlanmış orjinal  katalogları teklif ile birlikte sunmaları zorunludur.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  Konsorsiyum olara
Paylaş