İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ünye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü - Ordu
İşin Adı Ünye Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Mal Alım İşi (Kum,Çakıl Ve Mıcır Temini Ve Nakli) Alımı
İlan Tarihi 28.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/284549

1-İdarenin
a) Adresi : Kaledere Mah. Belediye Cad. No:3 52300 ÜNYE/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 0 452 323 19 41 - 0 452 324 84 05
c) Elektronik Posta Adresi : unye@unye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
0-5 mm Doğal Kum Malzeme Temini ve Nakli:400 ton 0-5 mm Kırma Kum Malzeme Temini ve Nakli:1400 ton 0-25 mm Çakıl Malzeme Temini ve Nakli:7500 ton 5-12 mm Mıcır Temini ve Nakli:4250 ton 12-25 mm Mıcır Temini ve Nakli:1800 ton 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ünye Şehir Otogarı yanında bulunan Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne ait Şantiye Deposuna ayrıca idarenin istemesi durumunda ilçe merkezimizdeki 18 mahalle sınırlarına nakliye dahil olarak ayrıca kantar ve firma teslim fişi ile imza karşılığında belediye sorumlusuna teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içerisinde işe başlanılacak olup 12 Ay içerisinde malzeme teslim alınarak bitirilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ünye Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Odası: Kaledere Mh. Belediye Cd. No:3/4 Ünye/ORDU
b) Tarihi ve saati : 19.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ünye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi: Kaledere Mh. Belediye Cd. No:3/1 Ünye/ORDU adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ünye Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi: Kaledere Mh. Belediye Cd. No:3/1 Ünye/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş