İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı Otomatik Merkezi Gres Yağlama Sistemi Alımı İhale Edilecektir
İlan Tarihi 28.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 8.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

Otomatik Merkezi Gres Yağlama Sistemi Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası              :  2016/287546

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Muş-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ

c) Tel. ve Faks Numarası        :  436 215 12 80 / 436 215 13 30

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrikamız muhtelif ekipmanlarına ait “Otomatik Merkezi Gres Yağlama Sistemi” kurulması işidir. Türü ve miktarı Teknik Şartnamede belirtilmiştir.

b) Teslim Yeri                        :  Muş Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Malzeme İşyeri tesliminden itibaren 30 (Otuz) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Malzemelerin tedarik edilmesi ve montajı bu süreyedahildir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Muş Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                     :  08.08.2016 Pazartesi günü saat 10:00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı MUŞ Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 08.08.2016 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUŞ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi,  ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

Yeterlilik
Paylaş