İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Teiaş 21. Bölge Müdürlüğü- Denizli
İşin Adı I. Kategori Atık Yağ Satılacaktır
İlan Tarihi 28.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 5.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünce; 31/12/2003 tarih, 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TEİAŞ Genel Müdürlüğünün İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği, Çevre ve Orman Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği", 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ''Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'' ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre 30 Ton I. Kategori Atık Yağın satışı gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Dosya numarası                         :  2016/2

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası      :  258 3773144 - 258 3777391

c) Elektronik Posta Adresi         :  21grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu satış işinin;

a) Malzemenin Niteliği, türü ve miktarı:

 

Sıra No

Adı ve Karekteristiği

Miktarı

Tehlikeli Atık Kodu

1

I. Kategori Atık Yağ

30 Ton

13 03 10


 

b) Teslim edileceği yer               :  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Aydın İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü Aydın TM Ilıcabaşı/AYDIN

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde ödeme yapılarak teslimata başlanacaktır.

ç) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ

b) Tarihi ve saati                        :  05/08/2016 - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Atık yağları satın alacak firmanın Çevre ve Orman Bakanlığından I. kategori atık yağlara uygun olarak geri kazanımına ilişkin verilen lisansı şartsız olarak almış olması ve lisansın iş bitimi sonuna kadar geçerli olması gerekmektedir. Bu koşula uymayan lisansa sahip firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. Atık yağ geri kazanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almış firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

4.3.2. Şekli ve İçeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği veya Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen;

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı

b) Tehlikeli Atık Geri Dönüşüm Lisansı

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti sunulması zorunludur. İsteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. Firmaların lisansının süresi işin bitirilme süresi içinde geçerli olmalıdır. Tehlikeli Atık Kodları Lisans belgelerinde veya Çevre ve Orman Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yadaTehlikeli Atık Kodunu taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (elli) Türk Lirası karşılığı TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Vakıflar Bankası Denizli Şubesi TR070001500158007296830248 IBAN nolu hesabına yatırarak satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 19 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat satış sözleşmesi imzalanacaktır

10 - Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektubunun süresi 05/11/2016tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.


Yeterlilik
Paylaş