İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(teiaş) Ticaret Dairesi Başkanlığı - Ankara
İşin Adı 1 Adet Paletli Kar Aracı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/277844
İşin Adı : 1 Adet Paletli Kar Aracı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12 Kat : 15 Çankaya / ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : Tel: (312) 203 85 03/8505 Fax: (312) 203 82 88
c) Elektronik posta adresi : disticaret@teias.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Paletli Kar Üstü Aracı
b) Teslim [yeri / yerleri] : TEİAŞ 5.Bölge Müdürlüğü/Adapazarı Ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak ve 120 gün içinde TEİAŞ 5.Bölge Müdürlüğü/Adapazarı Ambarı’na teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat : 15, Oda No: 89 Çankaya 06520 / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1)   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İhale Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İhale Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu İlanın 4.3. ve 4.4’üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,  

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:  

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler :

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, yetkili satıcı yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İstekli imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır :

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) İstekli alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İstekli ihale konusu malın imalatçısı olacak veya kendisinin imal etmediği veya herhangi bir şekilde üretmediği malları sağlayacak olması halinde, imalatçı veya üretici firma tarafından bu malları Teşekkülün ülkesinde sağlamaya resmen yetkili olduğunu kanıtlayıcı belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. Yetki Belgesi ve imza beyannameleri noter tasdikli olacaktır. Bu durumda; teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin ihale konusu malları imal eden veya üreten firma tarafından karşılanması; ayrıca, bu ilanın 4.4.1. maddesinin (a) ve (b) bendlerinde yer alan belgelerin İstekli ve malları imal eden veya üreten firma tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.3.2. İstekliler tarafından yıllık en az adet 1 adet  paletli kar aracı üretebildiğine dair Kapasite Raporu veya teklif edilen toplam bedelin en az % 20' si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait İş Deneyim Belgesi sunulacaktır.

4.3.3. İstekliler, Teknik Şartnameye ekli Garanti Edilmiş Karakteristikler listesini (Ek-1) doldurup imzaladıktan sonra, bir nüshasını tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listeye yazılan bilgiler bağlayıcı olacaktır. Karakteristikler listesi tam olarak doldurulmayan ve gönderilmeyen teklifler dikkate alınmayacaklardır.

4.3.4. Teklif edilen ürünü ayrıntılı olarak tanıtan teknik belgeler, katalog ve resimler.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Paletli kar aracı üretimi veya satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale, idari ve Teknik Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. Resmi Kurum ve Kuruluşların bu ihaleye katılmak istemeleri halinde, ihale dokümanlarında belirtilen  ve diğer isteklilerin tabi olduğu tüm şartları sağlamaları ve teminat vermeleri zorunludur.Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 12  Kat: 15,  Oda No: 32 Çankaya 06520 / ANKARA adresinde çalışma saatleri dahilinde görülebilir ve Yüz Türk Lirası (100.-TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 100,00 Türk Lirası doküman bedelini Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası TEK Büro, Cari Hesap IBAN NO TR8800 0150 0158 0072 8163 9948 numaralı hesabına. yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ticaret Dairesi Başkanlığı  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2  Kat : 15,  Oda No: 53/B Çankaya 06520 / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun vadesi teklif geçerlilik süresi bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir. 

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12-  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13- Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. İstekliler tekliflerinin 04.03.2011 tarih, 27864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEİAŞ’ nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre verilmesi gerektiğini ve değerlendirmenin buna göre yapılacağını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

 

Paylaş