İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Maltepe Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü- İstanbul
İşin Adı Muhtelif Yazıcı, Fotokopi Makineleri Ve Bilgisayarlar İçin Yedek Parça, Elektronik Malzeme, Toner, Kartuş Vb Sarf Malzemeleri İle Bilgisayar Alımı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 19.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/281071

1-İdarenin
a) Adresi : Feyzullah Bağdat Caddesi 292 34843 MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2163705660 - 2163705660
c) Elektronik Posta Adresi : bim@maltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Toplamda 238 kalem yazıcı, fotokopi makineleri ve bilgisayarlar için yedek parça, elektronik malzeme, toner, kartuş vb. sarf malzemeleri ile çeşitli bilgisayarlar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Maltepe Belediye Başkanklığı Bilgi İşlem Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (otuz) gün içinde mal teslimi ve kurulumları tamamlanmış olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Maltepe Belediye Başkanlığı Meclis Grup Odaları
b) Tarihi ve saati : 19.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Yetkili Satıcı ise Birim Fiyat Teklif Cetvelinde bulunan aşağıda belirtilen malzemelere ait yetkili satıcılık belgesini sunacaktır.

Yazıcı Anakartı, Yazıcı Fuser Ünitesi, Yazıcı Kayıt Ünitesi, Yazıcı SSD Kart, Yazıcı Flat Kablo, Fotokopi Makinesi Tip-1, Fotokopi Makinesi Tip-2, Fotokopi Makinesi Tip-3, Fotokopi Makinası Tip 4, Fotokopi Makinası Tip 5, 23" Monitör, Barkod Yazıcı Tip-1, Barkod Yazıcı Tip-2, El Terminali USB Dock, Etiket Okuyucu El Terminali, Evrak İmha Makinesi Tip-1, Evrak İmha Makinesi Tip-2, i3 Masaüstü Bilgisayar, i5 Dizüstü Profesyonel Bilgisayar, i5 Dizüstü Bilgisaya, i5 Masaüstü Bilgisayar, i7 Dizüstü Bilgisayar Tip-1, i7 Dizüstü Tip 2, i7 İşlemci, Multimedia Bilgisayar, Plotter, Projeksiyon, Projeksiyon Cihazı Full HD Speaker- Hoparlör, Tarayıcı, Televizyon 65"

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Yüklenici teklifinde sunacağı malzemelerden aşağıdakilerin;

Fotokopi Makinesi Tip-1, Fotokopi Makinesi Tip-2, Fotokopi Makinesi Tip-3, Fotokopi Makinası Tip 4, Fotokopi Makinası Tip 5, 23" Monitör, Barkod Yazıcı Tip-1, Barkod Yazıcı Tip-2, El Terminali USB Dock, Etiket Okuyucu El Terminali, Evrak İmha Makinesi Tip-1, Evrak İmha Makinesi Tip-2, i3 Masaüstü Bilgisayar, i5 Dizüstü Profesyonel Bilgisayar, i5 Dizüstü Bilgisayar, i5 Masaüstü Bilgisayar, i7 Dizüstü Bilgisayar Tip-1, i7 Dizüstü Tip 2, i7 İşlemci, Multimedia Bilgisayar, Plotter, Projeksiyon, Projeksiyon Cihazı Full HD, Tarayıcı, Televizyon 65"

marka-modeleri ile bunlara ait teknik özelliklerini gösteren tanıtıcı broşür, CD, DVD vb. materyalleri teklif beraberinde verecektir.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

İş deneyim belgesi; Bilgisayar, Fotokopi Makinesi ile bunlara ait yedek parçalar, sarf malzemeler ve elektronik malzemelerin malzeme alımlarından herhangi birine ait olabilir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Maltepe Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Belediye Başkanlığı Altınmasa Büro Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş