İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi- İstanbul
İşin Adı Hastanemiz Yoğun Bakım Klinikleri 2 Kalem Havalandırma Sistemi Alımı İhalesi Alımı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/282991

1-İdarenin
a) Adresi : Halaskargazı Caddesı Etfal Sokak No: 10 34360 ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 373 52 61 - 0212 373 51 60
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@sislietfal.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 Kalem Havalandırma Sistemi Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Ayniyat Dayanıklı Taşınır Deposu
c) Teslim tarihi : Yüklenici Ayniyat Dayanıklı Taşınır Deposu sipariş faksından sonra 45 gün içinde idarenin göstereceği yere mesai saatleri dahilinde montajı, tüm test ve denemeleri tamamlanarak çalışır vaziyette (Teknik Şartname hükümleri çerçevesinde) teslim edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Kat Satın Alma Birimi Toplantı Odası - Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1-Yapılacak işlerin garanti süresi 24 ay olacaktır. Cihazlar en az 2 yıl garantili olmalıdır. Ayrıca minumum 10 yıl süreyle yedek parça  garantisi altında olmalıdır. Teklif veren firmalar bunu yazılı olarak ihale dosyasında beyan etmelidir. İstekli firmalar 10  yıl süre ile geçerli olacak olan yedek parça satış fiyat listesini Döviz Kuru olarak teklif mektubuna ekleyecektir.

2-) İstekli firma teklif ettiği cihaz için teknik servis imkanları ve teknik altyapı durumu ile ilgili belgeleri (Teknik personel sayısı, eğitim durumu, onarım imkanları, belgeleri, yetkili servislerin bulunduğu iller, iletişim bilgileri vs)  ve referans listesi ihale dosyasında sunacaktır. 

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

İhale konusu malın ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren TSE belgesi  sunulacaktır.

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Cihaz firmasının yetkili distbüritörü tarafından en az 2015 ve 2016 yıllarına ait servis belgesine sahip, aynı zamanda bu servislerin bu işleri yaptığını gösterir Ticaret Sanayı Odası yada Esnaf Sanatkarlar odası vb. resmi kurumlardan alacağı belgeleri ihale sonrasında işe başlamadan önce İdareye sunmakla yükümlüdürler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a)İstekli teklif sundukları kaleme ait şartnamenin bütün maddelerine sıra numarasına göre ve ayrıntılı, Türkçe cevaplar vererek hazırlayacağı ''Teknik Şartnameye Uygunluk'' Belgesi'ni sunacaktır.

b)İstekliler teklif sundukları kaleme ait katalogları ihale evraklarıyla teslim edeceklerdir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Satın alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İdari Bina Kat:4 Satın Alma Toplantı Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş