İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu-süleymaniye Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi
İşin Adı 2016-2017 Yılları 63 Kalem Matbu Evrak Ve Kırtasiye Malzemesi Alımı İhalesi
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/285886

1-İdarenin
a) Adresi : Telsiz Mahallesi Balıklı Kazlıçeşme Yolu No:1 34020 - ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 498 61 61 - 0212 416 98 14
c) Elektronik Posta Adresi : istanbuleah8@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2016-2017 YILLARI 63 KALEM MATBU EVRAK VE KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hastanemiz Ayniyat Tüketim Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip; idarenin/ilgili deponun yazılı talebi/siparişi (faks, posta, e-posta) doğrultusunda sipariş geçildiği tarihten itibaren belirtilen malzemeler 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Acil ihtiyaçlar sipariş tarihinden itibaren en geç 5 (Beş) takvim günü içinde teslim edilecektir. Tüm malzemeler 30.06.2017 tarihine kadar idarenin isteği doğrultusunda ihtiyaca binaen peyderpey veya tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve Kabul Komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Basılı evraklar idarenin ihtiyacına binaen peyderpey basımı yapılarak teslim edilecektir. Formlarda/evraklarda değişiklik olması halinde basım işlemi yeni değişikliğe göre yapılacaktır.(İlgili depo sorumlusunun onayı alındıktan sonra basım işlemi yapılacaktır.) İhale malzemesinin taşınması ve hastane deposuna teslimi yükleniciye aittir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok Kat : -3 Seminer Salonu Zeytinburnu/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye katılacak istekliler teklif ettiği 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 43, 46 ve 63. sıra nolu malzemelere ait numunelerini  ihale saatinden önce satınalma birimine sunacaklardır. Numunelerin üzerinde firmanın adı,  ihale sıra numarası ve malzemenin adı  yazılmış olarak teslim edilecektir. Ancak diğer kalemler için ( Matbu Evraklar)  numune istenmeyecek olup bunlara ait numuneler isteklilerce Hastanemizde görülecek ve tekliflerini buna göre vereceklerdir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi A Blok Kat :1 Zeytinburnu/ İSTANBUL-EKAP üzerinden adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın alma Birimi A Blok Kat :1 Zeytinburnu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş