İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Ordu Üniversitesi
İşin Adı Ordu Üniversitesi 01/09/2016 - 31/12/2016 Tarihleri Arası Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/288452

1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Yerleskesi Rektörlük Binası 52200 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4522347098 - 4522349302
c) Elektronik Posta Adresi : imid@odu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Serbest piyasadan 915.000,000 kWh Elektrik Enerjisi satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamenin 8. maddesinde yer alan tabloda sayılan tesisatlara elektrik enerjisi tesisi sağlanacaktır.
c) Teslim tarihi : Yüklenici 01/09/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasında Teknik Şartnamenin 8. maddesinde sayılan tesisatlara kesintisiz enerji sağlayacaktır. (Aynı şartnamede belirtilen mücbir sebepler dışında İdare tarafından sözleşme kapsamında talep edilen elektrik enerjisini, TEİAŞ veya dağıtım şirketi hatlarından, günün her saatinde kesintisiz olarak temin etmekle yükümlü olacaktır.) Ordu Üniversitesinin mevcut ölçüm noktalarına ilave edilecek diğer ölçüm noktaları, yine Ordu Üniversitesinin talebi ile sözleşme yapılan şartlar ve bedel üzerinden listeye eklenebilecek veya listeden çıkarılabilecektir. Aynı şartlar yeni eklenen ölçüm noktaları için de geçerli olacaktır.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Ek Binası 52200 Altınordu/ ORDU
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 14:00


Yeterlilik
 İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler tekliflerine; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Perakende Satış Lisansı veya Otoprodüktör veya Otoprodüktör grubu veya Toptan Satış Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edilen eşdeğer belgelerden birinin aslını veya noter onaylı suretini ekleyeceklerdir.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde gereçekleştirilmiş her türlü Elektrik Enerjisi Alımı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş