İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı Elektrik Enerjisi Alımı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.08.2016 11:00:00
Son Teklif Tarihi 24.08.2016 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/269555

1-İdarenin
a) Adresi : ISTIKLAL CADDESI ÇIRMEN SOKAK II.EVKAF APARTMANI 8 ULUS ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123245200 - 3123244829
c) Elektronik Posta Adresi : ozturkcagatay@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1.863.280 Kilowatt Saat (kWh)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü: İstiklal Caddesi Çirmen Sokak 2.Evkaf Apartmanı No:8 Opera Ulus/ANKARA 2-Büyük Tiyatro: Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Altındağ/ANKARA 3-Büyük Tiyatro: Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:50 Bina Bahçesi Altındağ/ANKARA 4-Tesisler Şube Müdürlüğü: Adalararası Sokak No:1 Gimat Macunköy/ANKARA 5-GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI: İstiklal Caddesi Çirmen Sokak Evkaf 2 Apartmanı Ulus/ANKARA 6-BÜYÜK TİYATRO: Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:20 Altındağ/ANKARA 7-BÜYÜK TİYATRO: Atatürk Bulvarı No:50 Opera Binası Bahçesi (Garaj Amirliği) Altındağ/ANKARA 8-TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ: Adalar Arası Sokak No:1 Gimat Macunköy/ANKARA 9- AKÜN SAHNESİ: Atatürk Bulvarı No:227 Çankaya / ANKARA 10-ŞİNASİ SAHNESİ: Tunus Caddesi No:92 Çankaya / ANKARA 11-ALTINDAĞ SAHNESİ: Babür Caddesi No:40 Altındağ / ANKARA 12-75.YIL SAHNESİ: Mithat Paşa Caddesi No:40 Kızılay / ANKARA
c) Teslim tarihi : 25.09.2016 Tarihinden itibaren, 12 Ay boyunca, ihale konusu aboneliklerin adreslerine elektrik temin edilecektir.


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstiklal Cad. Çirmen Sok. Evkaf Apt. No:8 Ulus/Ankara
b) Tarihi ve saati : 24.08.2016 - 11:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yayımlanmış olan Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi olan idareye Elektrik Enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ilgili Lisansı (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Perakende Satış Lisansı) teklif ile birlikte sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel sektörde yapılan elektrik enerjisi satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Tahakkuk Ve Levazım Şube Müdürlüğü İstiklal Cad. Çirmen Sok. Evkaf Apt. No:8 Ulus/Ankara adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş