İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Demirkent Belediyesi- Erzincan
İşin Adı 13+1,5 M3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Araç Alımı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 23.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/286998

1-İdarenin
a) Adresi : MENDERES MAHALLESİ 77 2 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
b) Telefon ve faks numarası : 4462286124 - 4462286126
c) Elektronik Posta Adresi : demirkent_92@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 ADET ÇÖP KAMYONU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Aracın teslim yeri Yüklenici Fabrika Sahasıdır.
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALAMA TARİHİNDEN İTİBAREN 45 (KIRK) BEŞ GÜN


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MENDERES MAH.77 SOK.NO:2 DEMİRKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI DEMİRKENT /ERZİNCAN
b) Tarihi ve saati : 23.08.2016 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli, adına düzenlenen kapasite raporu

c)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli, adına düzenlenen kapasite imalat yeterlik belgesi.

d)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli, adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.

e)Adayın veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilğili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
 1. Araç imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır.
 2. Yüklenici, araçdaki tüm malzemeler için garanti bitiminden sonra 10 yıl süre ile ücreti karşılığında servis ve yedek parça temin edeceğini belgeleyecektir.
 3. Araç imalatçı firmanın en son ve seri üretiminden olacaktır.
4.3.3. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli, adına düzenlenen kapasite raporu

c)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli, adına düzenlenen kapasite imalat yeterlik belgesi.

d)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli, adına düzenlenmiş teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi.

e)Adayın veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilğili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.4. Hizmet yeterlilik belgesi:

TS 12681 Üst Yapı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi.

4.3.5.
4.3.5.1. Standarda ilişkin belgeler:
 1. TS EN ISO 9001:2008 kalite belgesi,
 2. TS EN ISO 14001 kalite belgesi,
 3. OHSAS 18001 Belgesi
 4. TS 3834-2 Belgesi
 5. Üst yapı CE Belgesi
 6. Üst Yapı TSE Belgesi
 7. TS 12681 Üst Yapı Hizmet Yeterlilik Belgesi.
 8. Üstyapıcı firma,şasi üretici firmadan bu iş için alınmış onaylı üstyapıcı belgesi ve üst ekipman imal edildikten sonrada garantisinin devam ettiğine dair teyit yazıları kurumumuza hitaben sunulacaktır.
4.3.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
 1. Tedarik edilecek malların katolgları,ftoğrafları teklif kapsamında sunulacaktır.
 2. Üst yapı için kullanma ve bakım kitabı Türkçe olarak verilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı DEMİRKENT BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DEMİRKENT BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş