İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Bingöl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı İl Özel İdaresi Hizmet Binası Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu İçin Malzeme Alımı
İlan Tarihi 29.07.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/287357

1-İdarenin
a) Adresi : (Eski Köy Hizmetleri hizmet binası) Saray Mah. 12000 MERKEZ/BİNGÖL
b) Telefon ve faks numarası : 4262131227 - 4262131064
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Kontrol iş istasyonu 1 Ad, Güvenlik Kamerası 22 Ad, Video kayıt sunucu 1 Ad, Sabit disk 16 Ad, Montaj, Mühendislik devreye alma 1 Ad.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnşaat ambarına
c) Teslim tarihi : Kamera malzemeleri 30(Otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafında İdareye teslim edilir


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : (Eski Köy Hizmetleri Hizmet Binası) Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 15.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Firma, teklif ettiği ürünleri kurmaya, teknik destek vermeye üreticisi veya distribütörü tarafından yetkilendirilmelidir. Firma ihale dosyasında bu yetkilerini belgelerini sağlayacaktır. (teknik şartname 1.7.) 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif veren firmalar sistemde kullanılan malzemeler için 10 yıl süreyle bedeli karşılığında yedek parça temininin sağlanacağını garanti edecektir. Bu belge teklif aşamasında sunulacaktır. (Teknik Şartname 2.2)

Çevre Güvenlik Sistemi’de teklif edilen ürünler, idari sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl garanti altında olacaktır. Çevre Güvenlik Sisteminde ağırlıklı olarak kullanılacak olan kameralar ve bileşenlerine ait, üretici firmalarından alınmış 2 yıllık garanti belgeleri yada yüklenici firma tarafından en az 2 yıllık garantili olduğuna dair yazılı belge teklif dahilinde sunulacaktır. Yüklenici firma, garanti süreci sonrasında ürünlerin bakım onarımlarının devam ettirilmesi için teknik servis, bakım-onarım ve yedek parça temin gereklerinin 10 yıl için karşılanacağını kabul etmelidirler. (Teknik Şartname 10.1.2)

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Yazılım sistemi veya diğer güncellemeler kullanım ömrü boyunca her yıl ücretsiz güncellemesi yüklenici firmaya ait olacaktır. Firma bu hükmü Kabul ettiğine dair yazılı belgeyi teklif kapsamında sunacaktır. (Teknik Şartname 1.17)

İhalede üretici firmanın resmi internet sitesi, verilen ürün katalogları üzerinde yazılı olarak bildirilecektir. Teklif edilen cihazlar, üreticinin web sitesinde hali hazırda bulunan ürünler olacaktır. (Teknik Şartname 4.1.41)

Kayıt sunucusunda 6TB kapasitede en az 16 adet SAS2 veya SATA3 Endüstriyel tip disk veya video kayıt maksatlı özel SATA diskler (toplam 96Tb.) bulunmalıdır. Kayıt için kullanılacak tüm diskler aynı marka/seri olacaktır ve teklif verecek firmalar kullandıkları diskin ürün kodunu teklifte belirtmelidir. (Teknik Şartname 4.2.1.6)

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerce ihale dökümanında mevcut bulunan teknik şartnamedeki hükümlerin kabul edildiğine dair istekli tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış teknik şartnameye cevap dökümanının teklif kapsamında sunulması zorunludur.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı (Eski Köy Hizmetleri Hizmet Binası) Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosu adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
60 TRY (Türk Lirası)doküman bedelini Türkiye Halk Bankası Bingöl Subesi nezdindeki TR83 0001 2009 6350 0007 0000 02 Nolu hesabına yatırmak yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar (Eski Köy Hizmetleri Hizmet Binası) Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale toplantı salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Paylaş