İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Biga Malmüdürlüğü
İşin Adı Taşınmaz Mallar Satılacaktır
İlan Tarihi 29.07.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 10.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

S.

No

Dosya No

Mah/ Köyü

Sokak/

Mevkii

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

Haz. His. (m2)

Cinsi

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici

Teminatı (TL)

İhale Tarihi

Saati

1

17040104662

Aksaz Köyü

 

 

1354

48.625,00

Tam

Tarla

Çevre Düzeni Planında Sanayi ve Depolama Bölgesi Lejantında Kaldığı

2.918.000,00.- TL

875.400,00-TL

10.08.2016

10:00

2

17040101747

Sarıkaya Köyü

Köyiçi

 

656

1.421,00

Tam

Tarla

Çevre Düzeni Planında Tarım Lejantında Kaldığı

31.000,00.- TL

9.300,00.-TL

10.08.2016

10:30


 

İlanın 1, 2 nci sırasındaki taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Biga Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

1 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai dahilinde Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

2 - Taşınmaz mal satışlarından KDV alınmayacaktır.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi),

b) Tebligat için Türkiye’den adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,

ç) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu,

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 3. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletnameyi ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

4 - Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5 - Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

6 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri htt//www.milliemlak.gov.tr. adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

Yeterlilik
Paylaş