İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Savur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Mardin
İşin Adı 2016-2017 Öğretim Yılı Taşımalı Eğitim Ortaöğretim Ve İmam Hatip Ortaokulu (Okul Servis Araçları Kiralanması) Hizmet Alımı İhales
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 29.08.2016 14:00:00
Son Teklif Tarihi 29.08.2016 14:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/273632

1-İdarenin
a) Adresi : SAVUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, SAFA MAHALLESİ HÜKUMET KONAĞI KAT 3 SAVUR MARDİN 47860 - SAVUR / MARDİN SAVUR/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4825712057 - 4825712016
c) Elektronik Posta Adresi : savur47@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
47 (KırkYedi) yerleşim biriminden, 851(SekizYüzElliBir) öğrencinin, 66(AltmışAltı) araçla, 180(YüzSeksen) gün süreyle 4 (dört) taşıma merkezi okula taşınması. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Savur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bulunan 4 taşıma merkezi okul olan; 1-Savur Yeşilalan Çok Programlı Anadolu Lisesi, 2-Savur Sürgücü Çok Programlı Anadolu Lisesi, 3-Savur Nuri Cıngıllıoğlu Anadolu Lisesi, 4-Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokuluna ayrıntıları teknik şartnamede bulunan 47 yerleşim biriminden öğrenci taşıma.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SAVUR KAYMAKAMLIĞI TOPLANTI SALONU, Safa Mahallesi Hükumet Konağı 2. Kat Savur / MARDİN 47860
b) Tarihi ve saati : 29.08.2016 - 14:00

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Sözleşme imzalamadan önce yüklenicinin aşağıdaki belgeleri idareye ibrazı gerekmektedir; 

a) Yüklenicinin vergi levhası onaylı örneği .

b)Her aracın zorunlu Karayolları Mali sorumluluk  sigorta poliçesi.

c)Her Sürücü için son üç ay içerisinde  düzenlenmiş sağlık raporu belgesi.

d) Her araca  ait ruhsat fotokopisinin bir örneği.

e) Her Sürücünün Ehliyet fotokopisi.

f) Taşıma yapacak araçlar kiralık ise taşıt kira sözleşmesi,

g)Sürücünün son üç ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığından aldığı Sabıka Kaydı.

h) Araç sürücüsünün Psikoteknik Değerlendirme Belgesi fotokopisi.

ı) Şoförler, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olması gerekmektedir.

Belge, araç ve sürücü  ile ilgili ayrıntılar teknik şartnamede belirtilmiştir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Tüm araçlara GPS(Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi) cihazı takılacaktır. Takılan cihazın kontrolü idareye verilecektir. Araçlar şifre ve kullanıcı adıyla uzaktan izlenebilecektir. Ayrıca GPS cihazı takip sistemi haftalık ve aylık rapor alınmasını mümkün kılan programa sahip olması sağlanacaktır. 


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde yapılmış olan personel yolcu taşımacılığı veya öğrenci yolcu taşımacılığı  işi,  benzer iş olarak kabul edilecektir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı SAVUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, Safa Mahallesi Hükümet Konağı 3. Kat Savur / MARDİN 47860 adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SAVUR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş