İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü- Muş
İşin Adı 2016-2017 Eğitim-öğretim Yılı Korkut İlçesi Temel Eğitim Öğrencilerinin Taşınması Amacıyla Taşımalı Eğitim Kapsamında 47 Adet Minibüs Kiralama İşi Hizmet Alım
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.08.2016 10:30:00
Son Teklif Tarihi 22.08.2016 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/286602

1-İdarenin
a) Adresi : BAHÇELİEVLER MAHALLESİ ŞEHİTLER CADDESİ 1 49100 KORKUT/MUŞ
b) Telefon ve faks numarası : 4366116017 - 4366116016
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Korkut İlçesi Temel Eğitim Öğrencilerinin Taşınması Amacıyla 47 Adet Minibüs Kiralama Hizmet Alım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma Şubesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Bahçelievler mah.İlçe Kaymakamlık Binası Kat 1 Korkut/MUŞ
b) Tarihi ve saati : 22.08.2016 - 10:30

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İhaleye teklif verecekler ihale konusu İş’te kullanılacak Minibüsler için araçların koltuk sayısı en az 13+1 ve üzeri olacaktır, istenilen araçların koltuk sayılarına göre her cins ve kapasitenin %15  öz mal olarak ihale dosyasında teklifiyle birlikte sunacaktır. Özmal veya kiralık ise notar onaylı kira sözleşmeleri öe ruhsatları ile birlikte teklif dosyalarında sunulması zorunludur. (Sözkonusu firmalar araç ruhsatlarının aslını, noter veya iidarece aslı görülmüş örneğini teklif dosyaları içerisnde sunucaklardır.

İsteklilerce ihale kapsamında çalıştırılacak araçların ihale tarihi itibariyle   (oniki) yaşını aşmamış (İhale tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmuş 13 yıldan gün almamış  olması gerekir ve bu sürenin hesabında aaracın ruhsatında belirtilen trafiğe çıkış tarihi esas alınacaktır.

Ortak girişim olması durumunda öz mal değerlendirilmesi yapılırken ortaklık oranına bakılmaksızın biri veya Bir kaçı tarafından karşılanabilir,

öz mal araçları tevsik amacıyla araç ruhsatlarının aslı, noter onaylı fotokopileri veya aslı idarece görülmüş örneğini teklif dosyasında sunulması zorunludur


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Son beş yıl içinde Kamu Kurum ve kuruluşlarda veya özel sektör ile tek bir sözleşme üzerinde öğrenci taşıma işi yapan (Özel Sektörden Belge alanlar, belgelerini teyit edecek kanıtlayıcı belgelerini ilişikte sunmaları zorunludur.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma Şubesi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Korkut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Satın Alma Şubesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Paylaş