İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tokat Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
İşin Adı Tokat Merkez Mahallerinde Bulunan İhtiyacı Olan Vatandaşlara Verilmek Üzere 3500 Ton Kömürün Yükleme Ve Boşaltma Dahil Adres Teslimi Taşıma İşi Ve Köylere Gönderilecek 1500 Ton Kömürün Nakliye Araçlarına Yükleme İşi Hizmet Alım
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 17.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/287142

1-İdarenin
a) Adresi : YARAHMET MAH. MOLLA LÜTFİ CAD. 5.VAKIF İŞHANI KAT:2 TOKAT 60100 TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562124174 - 3562148317
c) Elektronik Posta Adresi : tokatsydv@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Tokat İli Merkez Mahalleler ve Köylere 5000 ton Kömür Dağıtım ve Nakliyesi-Hizmet Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Tokat Merkez mahalle ve köyleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 240(İKİYÜZKIRK) gündür


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tokat İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vakıf Binası Yarahmet Mah. Molla Lütfi Cad. 5.Vakıf işhanı kat:2 TOKAT
b) Tarihi ve saati : 17.08.2016 - 10:00

Yeterlilik
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Yüklenicinin, gerçek veya tüzel kişi olmasına göre 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taışıma yetki belgelerinden gerekli olan (C2, L1, L2, R1, R2, N1, N2, ve K1, K2 vs.) birine sahip olması veya mülkiyetindeki taşıma yapacağı araçların taşıma yetki belgesi ekinde kayıtlı veya araçların iş için gerekli olan taşıma izin ve yetki beglesine sahip olması, taşıma işlerini kiralık araçlarla yapacaklarını belirtmeleri durumunda ise, kiralanacak araçlara ait, ihale tarihinden itibaren en az 10 ay süreli kira sözleşmesi bulunması,kiralanacak araçların yine 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinin gerekli olan (C2, L1, L2, R1, R2, N1, N2, ve K1, K2 vs) birine sahip araçları kiralayarak yaptıracaklardır. Yüklenici, taşıma yetki belgelerinin asılarını veya noter onaylı suretlerini idareye ibraz etmeleri gerekmektedir. (Asıllarını ibraz etmeleri halinde idare yetkilisine "Aslı Görülmüştür" şerhi düşülmüş sureti idareden temin edilebilir.)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılan hertürlü  hafriyat, nakliyat, dağıtım ve organizasyon kömür tahmil tahliye ve nakliyesi benzer iş olarak kabul edilir.5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tokat İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vakıf Binası Yarahmet Mah. Molla Lütfi Cad. 5.Vakıf işhanı kat:2 TOKAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Vakıf Binası Yarahmet Mah. Molla Lütfi Cad. 5.Vakıf işhanı kat:2 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Paylaş