İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü -ticaret Müdürlüğü- Kırıkkale
İşin Adı 4 Kalem 15lb Mod84 Parçası Ve 4 Kalem Mod85 Parçası
İlan Tarihi 01.08.2016
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 8.08.2016 14:30:00
Son Teklif Tarihi 8.08.2016 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2016/270149
İşin Adı : 4 Kalem 15Lb Mod84 Parçası Ve 4 Kalem Mod85 Parçası
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : MKE Mühimmat Fabrikası İstasyon Civarı,KIRIKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 3182247404 - 3182242894
c) Elektronik posta adresi : mkemuhimmat@mkek.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.mkek.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM 15LB MOD84 PARÇASI: 1.) 230 Adet Fünye Yuvası, 2.) 230 Adet Ayak, 3.) 20 Adet Gövde Komplesi, 4.) 210 Adet Gövde Komplesi 4 KALEM MOD85 PARÇASI: 1.) 310 Adet Nişangah, 2.) 310 Adet Ayak), 3.) 150 Adet Plastik Püsüs Komp., 4.) 310 Adet Gövde Komplesi
b) Teslim [yeri / yerleri] : MKE Mühimmat Fabrikası Stok ve Ambarlar Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen günden itibaren başlamak üzere; 230 Adet Fünye Yuvası: ; 20 gün içinde 12 Adet, 45 gün içinde 20 Adet, 150 gün içinde 198 Adet, 230 Adet Ayak: 20 gün içinde 12 Adet, 45 gün içinde 20 Adet, 150 gün içinde 198 Adet, 20 Adet Gövde Komplesi: 20 gün içinde 1 Adet, 45 gün içinde 19 Adet, 210 Adet Gövde Komplesi: 20 gün içinde 11 Adet, 150 gün içinde 199 Adet, 310 Adet Nişangah: 30 gün içinde16 Adet, 150 gün içinde 294 Adet, 310 Adet Ayak: 30 gün içinde 16 Adet, 150 gün içinde 294 Adet, 150 Adet Plastik Püsüs Komp.: 30 gün içinde 8 Adet, 150 gün içinde 142 Adet 310 Adet Gövde Komplesi: 30 gün içinde 16 Adet, 150 gün içinde 294 Adet,
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.08.2016 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

f) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli malı müşavir ya da serbest muhasebeci malı müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

ı) İstekliler, idare tarafından verilen şartnameleri onaylayarak ihale zarfı ile birlikte İdareye verecektir.

           i) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son 5 yıl içinde kamu veya özel sektörde, toplam teklif bedelinin ve sözleşme bedelinin en az % 25’ i oranında olmak üzere tek bir işe ait gerçekleştirdiği veya denetlediği, idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler (İş Bitirme Belgesi) veya alım konusu işle ilgili üretim kapasite raporu (Üretim kapasite raporu en az % 25 olacaktır.).

          j) İstekli/Yüklenici TS EN İSO 9001:2008 veya AQAP–2110–2120 Kalite Yönetim Sistemlerinden veya yeni versiyonlarından birine ait belge. Bu belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1.  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2.2. İş ortaklıklarında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı esas alınacaktır.

4.3.) Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir;

Benzer iş her türlü plastik kompozit, polyester ve metal imali işi benzer iş kabul edilecektir.

5. İhale dokümanı MKE Mühimmat Fabrikası - Kırıkkale adresinde görülebilir ve 50,00TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur. Şartname bedelinin fabrikamız banka hesap numarasına (Halk Bankası Kırıkkale Şb. İBAN: TR84 0001 2009 6740 0013 0000 15) yatırılması halinde, dekont ve firma bilgilerinin fabrikamıza gönderilmesini müteakip ihale dokümanları isteklinin adresine gönderilecektir.

6. Teklifler 08/08/2016 saat: 14.30’a kadar MKE Mühimmat Fabrikası Ticaret Müdürlüğü/KIRIKKALE adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

          Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,  07/11/2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

8. Bu iş için avans verilmeyecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

10. Bu ihale MKE Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

11. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12.  Bu ihaleye konsorsiyumlar teklif veremez.

13.  Bu ihalede kısmi teklif verilebilir

13.1. Bu ihalede kısım sayısı ikidir.

          a.) Birinci kısım; 230 Adet Fünye Yuvası(15Lb MOD84 Boşluklu İmla Hakkı), 230 Adet Ayak(15Lb MOD84 Boşluklu İmla Hakkı), 20 Adet Gövde Komplesi(Tip A;15Lb MOD84 Boşluklu İmla Hakkı, 210 Adet Gövde Komplesi(Tip B;15Lb MOD84 Boşluklu İmla Hakkı)

          b.) İkinci kısım; 310 Adet Nişangah(Markalı; MKE MOD85 Tahrip Şarjı,G004893), 310 Adet Ayak(Kaplı; MKE MOD85-86 Tahrip Şarjı, G004894), 150 Adet Plastik Püsüs Komp.(MKE MOD85 Tahrip Şarjı, G004896), 310 Adet Gövde Komplesi(MKE MOD85 Tahrip Şarjı G004898) şeklindedir.

14. MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü bu ihalede Ceza ve İhalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümler hariç olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 

Paylaş